Schriftelijke vragen Eppo Bruins over de benoeming van de voorzitter van Raad van Toezicht van de NPO

donderdag 28 januari 2016

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   De benoeming van de voorzitter van Raad van Toezicht van de NPO

Kamerstuk:    2016Z01690

Datum:           28 januari 2016

Vraag 1

Kent u het bericht «Poolse toestanden bij de NPO»? 1) Wat vindt u van de kritiek van professor N. van Eijk, hoogleraar media- en telecommunicatierecht aan de Universiteit van Amsterdam?

Vraag 2

Is bij de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO rekening gehouden met zijn nevenfunctie als voorzitter van de Raad van Bestuur van de UWV? 2)

Vraag 3

Op welke wijze is deze nevenfunctie in lijn met artikel 2.6 lid f van de Mediawet, waarin staat dat lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is met een dienstbetrekking bij een dienst, instelling of bedrijf vallende onder de verantwoordelijkheid van een Minister?

Vraag 4

Bent u van mening dat de benoeming van de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de NPO in overeenstemming is met de herziene Mediawet zoals deze nu in de Eerste Kamer ligt, en met de profielschets? Zo ja, waarom? Zo nee, wat zijn hiervan de consequenties?

1) 12 januari 2016: http://www.volkskrant.nl/opinie/poolse-toestanden-bij-de-npo~a4222680/

2 (http://www.uwv.nl/overuwv/wat-is-uwv/organisatie/detail/raad-van-bestuur

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug