Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten ten behoeve van de Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES)

woensdag 07 oktober 2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de Wet kinderbijslagvoorziening BES

Onderwerp:   Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES)

Kamerstuk:    34 275          

Datum:           7 oktober 2015

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met grote belangstelling kennis genomen van de voorgestelde Wet kinderbijslagvoorziening BES. Deze leden zijn dankbaar dat hiermee uitvoering wordt gegeven aan de eerder ingediende motie Schouten-Van Laar (34 000 XV, nr. 36), waarin de regering verzocht werd om per 1 januari 2016 voor Caribisch Nederland een kinderbijslagregeling op te stellen waarbij niemand erop achteruitgaat. In tegenstelling tot de oude fiscale regeling, komen zo voortaan veel meer gezinnen in aanmerking voor inkomensondersteuning voor opgroeiende kinderen. Hiermee wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan de bestrijding van armoede onder gezinnen met kinderen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Genoemde leden willen graag nog een paar vragen ter verduidelijking aan de regering voorleggen.

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel

De regering geeft aan dat als een kind ingezetene was maar om redenen van scholing dan wel ziekte of handicap buiten Caribisch Nederland woont, afgeweken kan worden van de voorwaarde van ingezetenschap van Caribisch Nederland. Het betreffende kind moet dan echter wel langer dan vijf jaar ingezette zijn geweest, maar bij ministeriële regeling kan in specifiek gevallen hiervan worden afgeweken. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de regering de criteria om te bepalen of afgeweken kan worden van de termijn van vijf jaar al nader kan toelichten.

Administratieve lasten

De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vast dat ouders zelf eenmalig voor hun kinderen een aanvraag voor de kinderbijslag moeten invullen. Deze leden vragen aandacht voor het belang van duidelijke communicatie, om te voorkomen dat een deel van de doelgroep niet bereikt wordt. Hoe wordt hiermee in de voorlichting en het aanvraagformulier rekening gehouden, zo willen deze leden weten. Genoemde leden vragen in hoeverre kunnen mensen hulp krijgen bij het invullen van een aanvraagformulier indien dit nodig blijkt.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november