Mensenhandel en gedwongen prostitutie

Mensenhandel en gedwongen prostitutie zijn enorm winstgevende criminele activiteiten. Legalisering van de prostitutie heeft niet tot minder uitbuiting en mensenhandel geleid. Sterker nog, de legalisering van prostitutie faciliteert mensenhandel. In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt om deze misstanden tegen te gaan. Door geld beschikbaar te stellen voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s worden mensen die de prostitutie willen verlaten, geholpen.

Ook komt er extra geld voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel. Om ongewenste verplaatsingen van prostitutie naar minder zichtbare delen van de sector te voorkomen, worden alle vormen van bedrijfsmatige seksuele dienstverlening, waaronder ook escort en zelfstandig werkende prostituees, vergunningplichtig. Ook komt er een wettelijke grondslag voor lokale intakegesprekken, die als doel hebben vanuit de gezondheidszorg (GGD) zicht te houden op prostituees teneinde misstanden te voorkomen. Er komt een pooierverbod: Wie betrokken is bij onvergunde bedrijfsmatige seksuele dienstverlening en daar financieel voordeel uithaalt, wordt strafbaar. Er is geen sprake van strafbare betrokkenheid als gedragingen niet aan de kern van de seksuele dienstverlening raken.

Daarnaast heeft de ChristenUnie, samen met de SP en de PvdA, een initiatiefwet ingediend om de klant van strafbaar te stellen als hij seksuele handelingen verricht met een prostitu(é)e, terwijl hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de prostitu(é)e, daartoe is gedwongen of bewogen, en daarmee slachtoffer is van mensenhandel. Ook hiermee willen de initiatiefnemers de strijd aangaan tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel.