ChristenUnie blij met ontwerp-klimaatakkoord: ‘route naar Parijs is uitgestippeld’

Schoorl.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 21 december 2018 om 16:20

ChristenUnie blij met ontwerp-klimaatakkoord: ‘route naar Parijs is uitgestippeld’

De ChristenUnie is blij met het ontwerp-klimaatakkoord dat het kabinet vandaag aan de Tweede Kamer aanbiedt. Volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is ‘de route naar Parijs nu uitgestippeld’. “Het doel is bekend: het tegengaan van klimaatverandering, een schone energievoorziening en gezondere lucht. Nu ligt er een routekaart om dat doel te bereiken.”

In het ontwerp-klimaatakkoord staan plannen om in 2030 49 procent minder van het schadelijke broeikasgas CO2 uit te stoten. Daarbij wordt ook een doorkijkje gegeven naar hoe we als land zelfs 55 procent minder CO2 kunnen uitstoten.
Gert-Jan Segers: “We zijn het aan de komende generaties verplicht om nu in beweging te komen. En dat doen we. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm, de industrie wordt heel veel schoner en we helpen de landbouw en visserij om verder te verduurzamen. En dat doen we op zo’n manier dat ook mensen met een smalle beurs dat mee kunnen maken.”

Plannen
In het ontwerp-klimaatakkoord staan voorstellen op al die verschillende gebieden. Van het ChristenUnie-plan om de gasbelasting te verhogen en de opbrengsten daarvan terug te geven aan burgers via een hogere energiekorting, staan twee varianten in het ontwerp-klimaatakkoord. Daarnaast wordt een financieringsfonds opgetuigd om verduurzaming van bestaande huizen mogelijk te maken, ook voor mensen met een laag inkomen.
Industriebedrijven worden verplicht om zelf te verduurzamen en de voor hen gestelde CO2-doelen te behalen. Bedrijven die dat niet doen of hun eigen plan niet goed uitvoeren, worden beboet, waarbij de boetes oplopen totdat de doelen wél behaald worden.

Op het gebied van vervoer wordt ingezet op verschillende verduurzamingsmogelijkheden. Zo komt er een aankoopsubsidie voor elektrische auto’s, wordt een verbod op auto’s die op fossiele brandstof rijden onderzocht en wordt er gekeken naar een verhoging van de vliegbelasting.

Om windenergie vanaf de Noordzee mogelijk te maken, koerst het kabinet aan op een transitiefonds waarmee visserij en natuur gecompenseerd kunnen worden.

Maatschappelijk draagvlak
Het ontwerp-klimaatakkoord kwam tot stand door de samenwerking van een grote hoeveelheid maatschappelijke organisaties. Dat is belangrijk, omdat het tegengaan van klimaatverandering een breed maatschappelijk draagvlak nodig heeft.
Carla Dik-Faber: “We hebben een grote verantwoordelijkheid gekregen in de zorg voor de schepping. Ik zie in ons land veel initiatieven van mensen die er de schouders onder zetten, bijvoorbeeld in energiecoöperaties. Diezelfde creativiteit zie ik aan de klimaattafels die de afgelopen maanden gewerkt hebben aan dit ontwerp voor een Klimaatakkoord. Het is goed dat er breed draagvlak is voor de maatregelen die genomen worden. Afgelopen week heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wettelijk verankeren van de doelen in de Klimaatwet. Nu liggen de maatregelen voor om de doelen te halen. Dat moet op zo’n manier gebeuren dat iedereen kan meedoen. We staan voor een grote transitie en ik wil dat de overheid daarin een bondgenoot voor de samenleving is”.

Vervolg
De plannen uit het ontwerp-klimaatakkoord worden de komende tijd doorgerekend door de rekenmeesters van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Daarmee wordt nog preciezer duidelijk wat de milieuwinst en kosten van de plannen zijn. Daarna wordt in een definitief klimaatakkoord vastgelegd hoe we als land invulling gaan geven aan de doelen van 49 en 55 procent minder CO2-uitstoot.

Labels: , ,