ChristenUnie: maatregelen nodig tegen haatzaaiende anti-Israël demonstraties

Vlag Israël.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 6 juni 2019 om 11:04

ChristenUnie: maatregelen nodig tegen haatzaaiende anti-Israël demonstraties

Het kabinet moet zich met kracht uitspreken tegen anti-Israël demonstraties waarin wordt gepleit voor de ondergang van de staat Israël. Dat bepleiten ChristenUnie Kamerleden Nico Drost, Joël Voordewind en Gert-Jan Segers in Kamervragen naar aanleiding van een demonstratie in Den Haag afgelopen zondag.

Drost: “Wat tijdens dat protest werd geroepen, zie ik als haatzaaien. Ik verbaas me er over dat de politie de demonstratie niet beëindigde. Ik wil graag een heldere uitspraak van het Kabinet zodat dit zich niet nog eens herhaalt.”

Volgens berichten in de media was Iran betrokken bij de organisatie van deze demonstratie. De ChristenUnie vraagt opheldering aan het kabinet over de rol van Iran. “Als Iran inderdaad betrokken was, werden onze vrijheden hier misbruikt door een onvrij regime om een boodschap van haat uit te dragen”, zegt ChristenUnie kamerlid Joël Voordewind. “Een diplomatieke reactie is dan wel het minste wat het kabinet kan doen.”

De ChristenUnie vraagt het kabinet om maatregelen zodat bij toekomstige demonstraties sneller duidelijk is of er haatzaaiende teksten klinken. “Door te zorgen voor de aanwezigheid van een tolk kunnen uitingen in een vreemde taal sneller worden geduid en kan de politie eerder ingrijpen”, aldus Drost.

De ChristenUnie Kamerleden stellen vandaag hun Kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken.

_____________________________________

Kamervragen

Vragen van de leden Drost, Voordewind, en Segers (allen ChristenUnie) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken over de berichten Iraans anti-Israëlprotest bereikt ook westerse steden en Michael Jacobs opnieuw aangehouden en gearresteerd

  1. Heeft u kennis genomen van de berichten Iraans anti-Israëlprotest bereikt ook westerse steden[1] en CIDI: Stop haatdemonstraties Iraans regime in Nederland[2] en de uitlatingen als “Boycot Israël”, Weg met Israël”, “Weg met Amerika” en “Down, down, Israel” die tijdens deze demonstratie zijn gedaan?
  2. Deelt u de opvatting van de ChristenUnie dat deze oproepen voor de ondergang en beëindiging van de staat Israël, als enige Joodse staat, en voor de ondergang van de Verenigde Staten, gezien mogen worden als het aanzetten tot haat? Zo ja, welke consequenties zijn hieraan verbonden? Zo nee, welke kwalificatie geeft u dan aan deze uitlatingen? Zijn er verder strafbare feiten geconstateerd?
  3. Kunt u zich voorstellen dat de aanwezige politie, op basis van genoemde uitlatingen, had gekozen voor beëindiging van de demonstratie? Zo nee, bij welk soort uitlatingen zou hier wat de regering betreft wél sprake zijn van moeten zijn?
  4. Was bij de demonstratie een politieagent dan wel een tolk aanwezig die ook de niet-Nederlandse uitlatingen kon verstaan en duiden? Zo nee, hoe staat u tegenover de suggestie om gemeenten, in elk geval de gemeente Den Haag, te verzoeken dit in de toekomst wel te doen bij demonstraties waar politie aanwezig is en waarbij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat (ook) uitlatingen in een vreemde taal worden gedaan?
  5. Kan u ingaan op de stelling van het CIDI dat sprake is van betrokkenheid van het Iraanse regime bij de organisatie van deze demonstratie? Zijn er redenen om eventuele betrokkenheid uit te kunnen sluiten? Deelt u de lezing van de ChristenUnie dat, indien dit het geval is, hier sprake zou zijn van het misbruiken van onze vrijheden door een onvrij regime om een boodschap van haat  op Nederlands grondgebied te kunnen uitdragen? Wat zou, wat het kabinet betreft, hier een gepaste reactie op zijn?
  6. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het Algemeen Overleg Demonstratie van 3 juli?

Labels: , ,