Reactie op luchtvaartnota kabinet

Vliegtuig op schiphol.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 15 mei 2020 om 16:34

Reactie op luchtvaartnota kabinet

Vandaag verschijnt de luchtvaartnota 2020 - 2050. In dit document legt het kabinet uit wat zijn visie is op de luchtvaart voor de lange termijn. 

Eppo Bruins: "De ChristenUnie pleit voor een luchtvaart die dienstbaar is aan mens en maatschappij. Het is goed dat de concept-luchtvaartnota sterk de nadruk legt op minder hinder en minder uitstoot. De tijd van ongebreidelde groei is echt voorbij. De luchtvaart staat nu nagenoeg stil en wanneer er weer sprake zal zijn van groei, stelt het kabinet heldere voorwaarden. Zo komt er een CO2-plafond en neemt het kabinet het voortouw om internationaal te komen tot milieuafspraken en betere beprijzing. Hoewel het nog (te) lang zal duren voordat vliegen een duurzame manier van reizen wordt, is deze nota wel een eerste stap op weg naar het behandelen van de luchtvaart als een gewone economische sector.

Er is afgesproken dat over de opening van Lelystad Airport pas een besluit wordt genomen wanneer alle informatie op tafel ligt en wanneer de luchthaven aan alle voorwaarden voldoet. Dat is nu nog niet het geval.
De ChristenUnie-fractie neemt kennis van de inzet van de minister, maar is daar niet aan gebonden. Bovendien lijkt het, gezien de huidige situatie in de luchtvaart, onwaarschijnlijk dat het nodig is om deze kabinetsperiode een besluit te nemen."

Labels: ,