Migratie en asiel

Migratie en Asiel.jpg
Don vierkant
Door Don Ceder op 15 december 2021 om 12:48

Migratie en asiel

Asiel- en migratiebeleid kan alleen werken als het effectief en humaan is. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil vooral ‘strenger’ beleid, met name voor wie hier geen perspectief heeft, voor ons blijft daarnaast humaniteit en hulp aan kwetsbaren belangrijk. Nederland gaat meer met Europese landen samenwerken, vergroot de kennis over bekeringsverhalen en maakt afspraken met derde landen over legale arbeidsroutes.

 • De IND wordt versterkt met voldoende financiering, expertise en personeel.
 • De IND ontwikkelt meer kennis en expertise op het gebied van schrijnende gevallen, waaronder bekeerlingen en LHBT. Hierbij worden ook externe deskundigen betrokken. 
 • Er wordt onderzocht hoe het belang van het kind tijdens procedures beter meegewogen kan worden in lijn met het internationale jurisprudentie en beleid omliggende landen.  
 • De financiering van COA wordt stabieler en toekomstbestendiger. Zo houdt de asielopvang genoeg (buffer)capaciteit voor crisisopvang. 
 • Om meer grip op arbeidsmigratie te krijgen en kwetsbare arbeidsmigranten te ondersteunen worden de aanbevelingen van de Commissie Roemer uitgevoerd. We pakken uitbuiting van werknemers, slechte huisvesting, oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt aan.

 • De aanbevelingen van de commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen worden integraal uitgevoerd. Waaronder de volgende.
 • Asielzoekers houden recht op rechtsbijstand gedurende de hele asielprocedure.
 • Ambtenaren bij de IND hebben ruimte om zelf een discretionaire afweging te maken in schrijnende gevallen. 
 • Er wordt meer ingezet op de preventie van psychische en psychosociale problemen bij kinderen die asiel aanvragen in Nederland.
 • Het aantal gedwongen verhuizingen van met name gezinnen met kinderen in de asielopvang wordt verminderd. Gezinnen krijgen zo snel mogelijk in de asielprocedure een vaste plek en stabiliteit. 
 • De IND stelt voor de begeleiding van complexe asielaanvragen een casemanager aan.
 • Onjuistheden in het asielrelaas van alleenstaande minderjarigen worden niet tegen hen geworpen wanneer zij een beroep doen op schrijnende omstandigheden.
 • Nederland investeert in effectieve terugkeer maatregelen. Intensieve begeleiding via het terugkeer spoor wordt uitgebreid. En om vrijwillige terugkeer te bevorderen wordt via NGO’s voldoende ruimte voor maatwerk geboden.

 • De Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) krijgt landelijke dekking. Zo wordt er opvang geboden aan (kwetsbaren) ongedocumenteerden. 
 • Er wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de omvang en omgang van langdurig verblijvende ongedocumenteerden en staatlozen in Nederland.
 • De wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid wordt voortgezet.
 • Nederland zet zich in voor een menswaardig Europese asielregeling, desnoods met een kopgroep van gelijkgestemde landen
 • Vanuit het EU-migratiebeleid zet Nederland in op migratiepartnerschappen, met naleving van internationale verdragen. In ruil voor hulp, steun bij opvang en tijdelijke, legale en circulaire arbeidsmigratie nemen landen uitgeprocedeerde asielzoekers terug.
 • Bij een humanitaire crisis (bijvoorbeeld op de Griekse eilanden) werkt Nederland samen met gelijkgezinde en omringende landen aan relocatie.  
 • De buitengrenzen van de EU worden goed beschermd. Pushbacks zijn en blijven onacceptabel, conform internationale verdragen. 

 • De grondoorzaken van migratie worden aangepakt. Nederland investeert structureel 500 miljoen extra in ontwikkelingssamenwerking. Hiervan wordt onder andere de hulp aan vluchtelingen in de eigen regio verbeterd bijvoorbeeld via onderwijs. 
 • Het UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) quotum voor hervestiging van vluchtelingen wordt, na invoering van een aantal uitvoeringsmaatregelen, verhoogd van 500 naar 900 vluchtelingen per jaar.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Labels: