Testverplichting inreizen

Vliegtuig
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 8 januari 2021 om 14:48

Testverplichting inreizen

De Corona-pandemie is er wereldwijd en de cijfers onderstrepen de ernst. Het aantal besmettingen blijft toenemen en tot ons verdriet ook het aantal mensen dat ernstig ziek raakt of ten gevolge van Corona overlijdt.

Er wordt veel geleden. Het is en blijft keihard werken om deze brand te blussen, waar mogelijk in elk geval te minderen en telkens weer oog te hebben voor de mensen die hierbij in de frontlinie staan.

De Corona-pandemie is er wereldwijd en de cijfers onderstrepen de ernst. Het aantal besmettingen blijft toenemen en tot ons verdriet ook het aantal mensen dat ernstig ziek raakt of ten gevolge van Corona overlijdt. Er wordt veel geleden. Het is en blijft keihard werken om deze brand te blussen, waar mogelijk in elk geval te minderen en telkens weer oog te hebben voor de mensen die hierbij in de frontlinie staan.

Op dit moment zijn er bovendien twee nieuwe varianten bekend waarbij de grote zorg is dat ze nog besmettelijker zijn dan het bekende Corona-virus. Het Britse en de Zuid-Afrikaanse. En vermoedelijk zullen dat de laatste mutaties niet zijn. Willen we dit virus uiteindelijk daadwerkelijk terugdringen, dan moeten we binnen regio’s goed zicht houden op de groei of afname van het aantal geïnfecteerden en moeten we de overdrachtssnelheid tussen regio’s zo laag mogelijk houden. In dat licht is het 85e OMT-advies helder, en steunt mijn fractie de maatregelen die het kabinet neemt om dat te bevorderen. 

Dat betekent concreet een inperking van grondrechten. Vrij reizen, de bescherming van de integriteit van het lichaam en de privacy van elke burger worden geraakt. En tegelijk moet de overheid de volksgezondheid bevorderen (art 22 GW) en een pandemie bestrijden (Europees Sociaal handvest). Een inperking van grondrechten kan, mits goed gewogen en met een wettelijke grondslag. De inperking moet proportioneel zijn. De fractie van de ChristenUnie is van mening dat het kabinet hier nu de basis voor levert. Zij stelt wel de vraag aan de minister van Justitie of uit deze gang van zaken nog lessen zijn geleerd hoe de overheid om gaat met het stellen van regels die grondrechten raken. Is, met andere woorden, de grondrechtelijke toetsing in het proces van wetsvoorbereiding op de ministeries afdoende geborgd, of is het van belang om dat te versterken? Bijvoorbeeld door uitdrukkelijker het Ministerie van justitie hierin een opdracht te geven.

Het nieuw voorgestelde 5e lid van art. 58p Wet publieke gezondheid geeft de basis dat iedere Nederlander, altijd terug kan keren naar zijn eigen land. Ook als om bijzondere reden een testuitslag niet te verkrijgen valt. De fractie van de ChristenUnie vraagt de minister nadrukkelijk om de consulaire bijstand op dit punt ook adequaat te informeren en voor te bereiden, zodat schrijnende situaties waar op korte termijn handelen noodzakelijk is, ook snel worden opgelost en waar mogelijk voorkomen.

De fractie van de ChristenUnie heeft nog een tweetal vragen.

De eerste ziet op de vaccinering. Welke gevolgen heeft een vaccinatie voor een reiziger? Blijft hij verplicht om een testuitslag te leveren? Of overweegt de minister een andere gang van zaken? Een test doen na vaccinatie, zal niet direct corresponderen met de psychologie van de gevaccineerde. Dat is dus wel een belangrijk punt. Daarnaast is de nog onbekende duur van de beschermende werking van een vaccin een complicerende factor. Terzijde, maar wel van belang: zou hier niet meer aandacht voor moeten komen? Al is het maar voor de onzekerheid die in deze dingen speelt. 

De tweede vraag ziet op de mogelijkheid om binnenlands tussen regio’s een testverplichting in te stellen. Stel dat een regio enorm piekt, is er dan een mogelijkheid om binnenslands ook dergelijke maatregelen te treffen? In reactie op de Raad van State blijft de minister alleen spreken over reizen tussen het Caribisch deel van Nederland en Europees Nederland. Graag een antwoord op dit aspect.

Voorzitter, het zijn ingewikkelde tijden en er wordt veel van dit kabinet gevraagd. Waar vervolgens iedere Nederlander een uitgesproken opvatting over heeft. Ik wens het kabinet juist daarom wijsheid, inzicht, kracht en zegen bij het intense en zware werk dat ook de komende maanden verricht moet worden.

Labels: ,