Verlenging tijdelijke coronamaatregelen

Coronavirus visualisatie.jpg
Portret Mirjam Bikker in vierkant.jpg
Door Mirjam Bikker op 23 februari 2021 om 11:27

Verlenging tijdelijke coronamaatregelen

Afgelopen vrijdag de avondklok en vandaag de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Het onderwerp van deze dagen bepaalt ons bij de ernst van deze tijd, de gevolgen van de Corona-pandemie zijn heftig.

En terwijl deze lente-achtige dagen hun eerste licht en warmte verspreiden, klemmen de beperkende maatregelen des te meer. Het vraagt veel wijsheid om in dat spanningsveld te opereren en de pandemie onder controle te houden zonder de samenleving en haar begrip te verliezen.

De fractie van de ChristenUnie heeft afgelopen vrijdag al haar visie op de avondklok gegeven. Nu de Wbbbg niet meer aan de orde is, zullen wij dit thema verder laten rusten.

De motie Janssen die wij verder hier bespreken, gaat over de zeggenschap van beide Kamers bij verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. Mijn fractie heeft die motie destijds niet gesteund. Omdat we in de huidige bevoegdheden genoeg ruimte zagen voor de Eerste Kamer om te opereren. Dat vraagt echter ook wijsheid en een zorgvuldige omgang van het kabinet met grondrechten en de maatregelen die ze neemt in de verhouding tot deze Eerste Kamer

Voor de ChristenUniefractie is het uitgangspunt dat de keuze voor inperking van grondrechten altijd via wetgeving en nimmer via lagere regelgeving gestalte moet krijgen. Op dat moment is de Eerste Kamer aan zet en toetst ze. Lagere regelgeving moet volgen uit deze beslissing. Dat was precies het ongemak van afgelopen vrijdag. Ik dank de ministers voor de reflectie daarop en de voorkeur voor een normale wetgevingsprocedure. En ik dank de minister voor het beter inzichtelijk gaan maken van de brede afweging, naast de OMT-adviezen. Wij zien zijn brief daarover graag tegemoet. Want juist nu de crisis langer duurt, worden de kreukelzones in de samenleving groter. Eenzaamheid, verlies aan perspectief, economisch en sociologisch die brede afweging moet gemaakt en gedeeld. Niet voor niets heb ik, maar bijvoorbeeld ook collega De Boer vrijdag meermaals verwezen naar de wens voor een IMT – een impact management team-. Ik beluister dat vandaag opnieuw bij collega Van der Voort, de naam die hij voorstelt is anders, de gedachte is hetzelfde. Juist daarom zie ik zo uit naar de beloofde stappen van het kabinet die we binnenkort per brief vernemen.

De fractie van de ChristenUnie vindt het gezien de huidige situatie volstrekt duidelijk dat de Twm-Covid19 verlengd moet worden tot 1 juni. Ten aanzien van de beslissingsbevoegdheid hebben wij de motie Janssen niet gesteund. Dat neemt niet weg dat wij ook voor 1 juni opnieuw met het kabinet willen spreken over de gekozen strategie en de omgang met grondrechten. Want juist de afgelopen weken zagen we bij nieuwe maatregelen dat dit geen vanzelfsprekendheid was. 

Zowel rond testen als vaccineren, het opschalen en afschalen van maatregelen vraag ik het kabinet om daarbij op tijd te wegen of juist hier niet een rol moet zijn voor het parlement. Niet alleen stante pede, in de spoed, maar juist bij het vooruitkijken hoe we de komende tijd verder moeten. Een perspectief op de lange termijn met de verschillende scenario’s en op tijd ingebed in het democratisch proces. 

Hoe ziet de regering dit voor zich? 

Voorzitter, aan het eind van mijn bijdrage vandaag alle waardering voor deze bewindspersonen en al die mensen die hen ondersteunen, waarvan we weten hoe zij zich dag en nacht inspannen om deze crisis het hoofd te bieden.

Labels: ,