Tegenbegroting 2016

Mini-college: Carola Schouten vertelt over onze tegenbegroting

ChristenUnie investeert extra in zorg, gezinnen en de toekomst van kinderen

De ChristenUnie presenteert ook voor het jaar 2017 een eigen tegenbegroting waarin de partij ten opzichte van het kabinetsbeleid kiest voor extra investeringen in de zorg, de koopkracht van gezinnen, onderwijs, duurzaamheid en de opvang van vluchtelingen in de regio. Mede op aandringen van de ChristenUnie investeert het kabinet extra in veiligheid en defensie.

Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: ,,Met onze investeringen kiezen we als ChristenUnie voor de samenleving en zorgen we dat iedereen meetelt. Nederland staat er economisch beter voor, maar het kabinet heeft onvoldoende oog voor wat er in de samenleving gaande is. Breuklijnen worden steeds meer zichtbaar en de bezorgdheid is groot. Bepaalde groepen verdienen extra aandacht en daarom maken wij als ChristenUnie in onze tegenbegroting heldere keuzes.”

Als eerste denkt de ChristenUnie aan de toekomst van onze kinderen. Gert-Jan Segers: ,,Kinderen verdienen goed onderwijs, maar ouders moeten ook kunnen kiezen naar welke school hun kind gaat. Die vrijheid om een school te kiezen die past bij de eigen levensovertuiging is voor de ChristenUnie van grote waarde en we zullen ons ervoor inzetten om die vrijheid te verdedigen.” De ChristenUnie draait de invoering van het leenstelstel terug, iedereen moet toegang hebben tot goed onderwijs. Om er aan bij te kunnen dragen dat onze kinderen goed kunnen opgroeien, verhoogt de ChristenUnie de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Gezinnen zijn de hoeksteen van de samenleving en verdienen steun van de overheid. Onze aandacht gaat ook uit naar het milieu. We zien de schepping, door God aan ons gegeven, als een kostbaar goed waar we goede zorg voor moeten dragen, juist voor volgende generaties. De ChristenUnie wil bouwen aan een duurzame samenleving, door te investeren in energiebesparende maatregelen en energieneutrale woningen en door vervuiling zwaarder te belasten.

Ook is het belangrijk dat iedereen meetelt. De ChristenUnie maakt zich sterk voor beschikbare zorg voor iedereen. Mensen moeten de juiste zorg kunnen kiezen, die bij hen past. De ChristenUnie investeert in de geestelijke gezondheidszorg, zodat mensen die echt hulp nodig hebben, hier ook altijd aanspraak op kunnen maken. Ook wil de ChristenUnie ervoor zorgen dat mensen weer thuis palliatieve zorg kunnen krijgen, juist in de laatste fase van het leven is het belangrijk dat mensen thuis kunnen zijn bij hun dierbaren. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen extra inkomensondersteuning.

In deze roerige tijden staan vrijheid en veiligheid hoog op de agenda. De ChristenUnie is voorstander van een sterke en goed georganiseerde krijgsmacht en heeft steeds aangedrongen op extra geld hiervoor. Daarom is de ChristenUnie blij met de investering in defensie. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers: “We zien dat de wereld er de afgelopen jaren niet veiliger op is geworden. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er in zulke tijden een sterke krijgsmacht is, om op te komen voor vrijheid wereldwijd.”

Om radicalisering tegen te gaan en onze samenleving veilig te houden steunt de ChristenUnie de extra investering voor in veiligheid en justitie. Wat de ChristenUnie betreft gaat deze investering onder andere naar de wijkagenten. Zij zijn de ogen en oren van de wijk en verdienen daarom betere ondersteuning. De ChristenUnie is voorstander van kleinere basisteams, waardoor de werkdruk van de politie acceptabeler wordt. Daarnaast wil de ChristenUnie geld investeren in ICT bij de politie, in tijden waar steeds meer cybercrime voorkomt is het van belang dat hier geld voor vrijkomt.

De enorme kaalslag op ontwikkelingssamenwerking door dit kabinet is de ChristenUnie een doorn in het oog. Met de enorme vluchtelingenstromen in de wereld is het van groot belang dat er voldoende mogelijkheden blijven om noodhulp te verlenen en vluchtelingen op te vangen in de eigen regio. Daarom reserveert de ChristenUnie hier extra geld voor.

Toelichting op de tegenbegroting

Onderwijs

Onze kinderen verdienen goed onderwijs om zo zicht te houden op een goede toekomst. Ook moet het onderwijs beschikbaar zijn voor iedereen, en moeten ouders zelf kunnen kiezen naar welke scholen hun kinderen gaan. Vrijheid van onderwijs is een groot goed voor de ChristenUnie.
 • De ChristenUnie investeert €150 miljoen in het onderwijs. Het leenstelsel moet weer worden terug gedraaid om zo het hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk te houden. Daarnaast komt er meer ruimte voor leraren, investeren we in het technisch (v)mbo en in scholen in krimpregio’s.

Gezinnen

Gezinnen zijn de hoeksteen van de samenleving en verdienen onze steun. Kinderen moeten goed kunnen opgroeien in gezinnen en ouders krijgen daarvoor ondersteuning.
 • De ChristenUnie kiest voor keuzevrijheid voor gezinnen door geld van de kinderopvangtoeslag te gebruiken voor een verhoging van de kinderbijslag van €290 miljoen en een verhoging van het kindgebonden budget van €100 miljoen. Ouders die het financieel moeilijk hebben krijgen hierdoor meer ondersteuning van de overheid.
 • De ChristenUnie voert de volledige overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting opnieuw in voor jonge gezinnen. Dit komt ten goede aan de kostwinnersgezinnen die veel meer belasting betalen dan gezinnen waar beide partners werken.

Zorg

Goede zorg is belangrijk voor mensen en voor de samenleving. Door goede zorg stijgt de levensverwachting en kunnen mensen die zorg nodig hebben nog meedoen in de samenleving. Daarom is het belangrijk dat er goede zorg voor iedereen beschikbaar is.
 • De ChristenUnie ziet om naar mensen die toegang tot de geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en investeert €100 miljoen in de GGZ. 
 • De ChristenUnie investeert €50 miljoen in de palliatieve zorg, zodat mensen in deze levensfase thuis kunnen blijven en daar verzorgd kunnen worden. Voor de ChristenUnie is dit een belangrijk punt omdat eenzaamheid onder ouderen een groot probleem is.
 • De ChristenUnie geeft voor €150 miljoen extra fiscale ondersteuning aan chronisch zieken en gehandicapten, via de aftrek specifieke zorgkosten.

Ouderen

 • De ChristenUnie trekt €200 miljoen uit om de ouderenkorting te verhogen en zo de koopkracht van gepensioneerden ten opzichte van werkenden verder te verbeteren.

Bedrijven

De werkloosheid in Nederland is nog steeds hoog en de ChristenUnie wil daarom de drempels verlagen voor bedrijven om mensen in dienst te nemen.
 • De ChristenUnie trekt €200 miljoen uit om de premies voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te verlagen; dat betekent lagere loonkosten voor werkgevers.

Milieu

De ChristenUnie ziet de schepping als door God gegeven om te gebruiken en van te genieten. Daarom verdient het milieu dat wij daar goede zorg voor dragen. De ChristenUnie wil maatregelen nemen waardoor vervuiling van het milieu wordt tegengegaan en ‘groener’ leven wordt gestimuleerd.
 • De ChristenUnie wil €100 miljoen investeren om een korting op de verhuurdersheffing voor ‘nul op de meter’ woningen te realiseren en zo energieneutraliteit en duurzaamheid te stimuleren.
 • Door €200 miljoen te investeren in een energiebesparingsaftrek voor particulieren investeert de ChristenUnie in een schoner milieu.
 • Door de kolenbelasting weer in het leven te roepen (opbrengst €300 miljoen), de heffing voor afvalverbrandingsinstallaties voor het verbranden van afval te verhogen (opbrengst €100 miljoen) en de voordelen voor grootverbruikers van energie af te schaffen (opbrengst €100 miljoen) belast de ChristenUnie vervuiling. 

Vrijheid en veiligheid

 • De ChristenUnie neemt de extra investeringen van het kabinet in defensie (€300 miljoen) en de veiligheidsketen (€450 miljoen) over. 

Opvang in de regio

Voor de ChristenUnie blijft de opvang van vluchtelingen als gevolg van crises en oorlogen een belangrijke prioriteit. 
 • De ChristenUnie maakt €150 miljoen vrij om noodhulp en opvang van vluchtelingen in de eigen regio te bekostigen. Dit geld wordt besteed via het budget voor Official Development Assistance (ODA).