ChristenUnie: één aanspreekpunt voor armoedeondersteuning

Carola Schouten - Foto: Anne-Paul Roukema
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 28 oktober 2016 om 13:57

ChristenUnie: één aanspreekpunt voor armoedeondersteuning

ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten wil dat er één aanspreekpunt komt voor mensen die vanwege armoede een beroep moeten doen op de overheid. Volgens vandaag uitgebracht onderzoek van hulporganisatie Kerk in Actie lopen veel mensen nu vast in de bureaucratie als ze bij de overheid aan moeten kloppen voor een uitkering en andere vormen van ondersteuning.

Schouten: “Dat veel mensen bij de kerk moeten aankloppen omdat ze vastlopen in een complexe maatschappij en op moeten boksen tegen een bureaucratische overheid, vind ik onverteerbaar. Ik wil dat het kabinet daar meer werk van maakt: voor mensen in een kwetsbare positie kan de bureaucratie rampzalig uitpakken. Dat moet anders. Ik wil dat er één aanspreekpunt komt die naast je staat en die samen met jou zorgt dat je de ondersteuning krijgt die je nodig hebt.”

Schouten stelt vandaag schriftelijke vragen aan het kabinet over de conclusies van het Kerk in Actie-rapport. Ze wil dat staatssecretaris Klijnsma (PvdA) nog vóór de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken in december met een reactie komt.

Schouten: “De kerken doen ontzettend waardevol werk voor onze samenleving en mensen in een kwetsbare positie. Maar ze houden de overheid ook een belangrijke spiegel voor: de overheid kan méér doen om armoede te voorkomen. De conclusie dat hulpvragen bij kerken steeds urgenter worden, bijvoorbeeld van mensen die anders niets te eten hebben, is hard en maakt dat het kabinet echt snelheid moet maken.”

Schriftelijke vragen van het lid Schouten aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het door kerken uitgebrachte rapport ‘Armoede in Nederland 2016’

  1. Kent u het rapport ‘Armoede in Nederland 2016, onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties in Nederland’, dat gezamenlijk door de belangrijkste kerken en kerkelijke organisaties van Nederland is uitgebracht?
  2. Bent u blij met dit initiatief van de Nederlandse kerken?
  3. Wat is uw reactie op de analyses, conclusies en aanbevelingen uit het rapport? 
  4. Wat vindt u ervan dat kerken steeds vaker urgente hulpvragen opvangen, bijvoorbeeld van mensen die anders niets te eten hebben? En waarom?
  5. Deelt u de conclusie van de kerken dat de Nederlandse overheid meer kan doen aan het voorkomen van armoede, door zeer kwetsbare groepen meer en gerichter te ondersteunen en minder bureaucratisch te werk te gaan? Zo ja, hoe gaat u dat doen?
  6. Wat vindt u van de conclusie uit het rapport dat veel mensen hulp van de kerk nodig hebben omdat ze vastlopen in bureaucratie van de overheid? Wat gaat u doen om voor vereenvoudiging te zorgen?
  7. Bent u bereid te bewerkstelligen dat mensen die een beroep doen op de overheid voor bijvoorbeeld een uitkering, andere aanvragen en handelingen bij de overheid zoveel mogelijk via één contactpersoon kunnen laten plaatsvinden?
  8. Wat vindt u van de conclusie dat veel mensen in de problemen komen door de wachttijden bij de toekenning van uitkeringen? Wat gaat u vanuit uw verantwoordelijkheid doen om deze wachttijden te (helpen) verkorten?
  9. Wat gaat u in de toekomst doen om verder bij te dragen aan de inspanningen van (onder meer) de gezamenlijke kerken om tot een landelijk netwerk van maatjesprojecten te komen, onder andere gericht op schuldhulp en andere problemen gerelateerd aan armoede? 
  10. Bent u bereid voor de aankomende begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid bijgaande vragen te beantwoorden en een uitgebreide schriftelijke reactie te geven op het rapport?

Labels: ,