ChristenUnie kiest voor 7 christelijk-sociale veranderingen

20120618-presentatie-verkiezingsprogramma-website-9461maandag 18 juni 2012 13:57

In haar verkiezingsprogramma ‘Voor de verandering, 7 christelijk-sociale hervormingen’ voor de Tweede Kamerverkiezingen kiest de ChristenUnie voor fundamentele veranderingen. Op de korte termijn wil de partij de crisis aanpakken door te knokken voor banen, toegankelijke zorg, kansen voor jongeren en betaalbare huizen. Tegelijk wil de partij werken aan een omslag in de samenleving waarbij er meer ruimte komt voor onderlinge zorg, ondernemers en jongeren. Daarbij wordt de rol van de overheid kleiner, maar waarbij ze pal blijft staan voor kwetsbaren. Arie Slob: “Het moet nu echt anders en wij laten zien dat het ook anders kan. Dit programma laat zien dat zorg voor kwetsbaren samen kan gaan met een gezonde financiële huishouding. Het is de balans tussen Rutte en Roemer.”

7 christelijk-sociale hervormingen
De ChristenUnie wil fundamentele veranderingen op de volgende zeven thema's:
1. Samenleving: vrij en verantwoordelijk
2. Jongeren: kundig en kansrijk
3. Zorg: betrokken en betaalbaar
4. Arbeidsmarkt: evenwichtig en toegankelijk
5. Woningmarkt: gezond en rechtvaardig
6. Economie: groen en sterk
7. Europa: minder en beter

Gelegenheid verantwoordelijkheid te dragen
Maar er is meer nodig. ,,Wat we nodig hebben, is verandering. We mogen deze crisis niet voorbij laten gaan zonder te werken aan een omslag in onze samenleving. De verandering waar de ChristenUnie vorm aan wil geven is allereerst om mensen geen verantwoordelijkheid te ontnemen, maar gelegenheid te geven in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen. Dat willen we ook doortrekken naar Europa.” schrijft de partij in het programma.

Klik hier voor het hele verkiezingsprogramma

Bekijk hier de presentatie in Nieuwspoort (Links Piet Adema, rechts Arie Slob)


 

 


Enkele voorstellen uit het programma:

Zorg

 • Vertrouwen in professionele zorgverleners om eigen beslissingen te nemen en minder administratieve lasten.
 • Het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt wettelijk geborgd. ChristenUnie hecht namelijk aan keuzevrijheid van zorgvragers.
 • Zorgsparen wordt ingevoerd in de vorm van een zorgspaarloonregeling.
 • Ruimte voor identiteitsgebonden organisaties in de zorg.


Woningmarkt

 • Hypotheekschulden moeten worden afgelost. ChristenUnie is voor een systeem waarin een annuïtaire belastingaftrek voor 30 jaar wordt gehanteerd.
 • Er komt een maximaal aftrekbare hypotheekschuld. Dit wordt geleidelijk verlaagd tot €750.000 in de volgende kabinetsperiode en tot €500.000 in die jaren die volgen. De hypotheekschuld mag niet hoger zijn dan 100% van de waarde van de woning.
 • Veel twintigers en dertigers hebben een hypotheekschuld die (veel) hoger is dan de waarde van hun huis. De ChristenUnie wil geen boeterente en maakt het mogelijk om de restschuld mee te financieren met de nieuwe hypotheek, mits deze snel wordt afgelost.
 • Starters hoeven straks geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Familie moet meer dan nu belastingvrije schenkingen kunnen doen in verband met de aanschaf van een woning.


Economie

 • Het MKB is de motor van onze economie. Succesvol ondernemen moet niet worden geremd, maar beloond. Daarom moeten kredietverlening en betalingsverkeer verbeteren, worden regels geschrapt, vergunningstrajecten versneld en aanbestedingen van de overheid toegankelijker gemaakt.
 • ChristenUnie kiest voor een duurzame visserij en landbouw met een goede balans tussen economie en ecologie.
 • De ChristenUnie kiest voor solide en houdbare overheidsfinanciën met het oog op de toekomst en onze kinderen. De komende jaren werken we toe naar een structureel begrotingsevenwicht, om te beginnen met een maximaal tekort van 3 procent in 2013.
 • Het belastingstelsel wordt hervormd: eerlijker, eenvoudiger en groener.
 • Het schrappen van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt op de korte termijn grotendeels teruggedraaid en op de langere termijn versoberd.
 • Het Openbaar Vervoer moet weer aantrekkelijker worden. De reiziger moet met hoofdletter R geschreven worden.  Meer capaciteit op het spoor, kortere reistijden, meer stations, goed spooronderhoud en de minister krijgt de regie over ProRail.
 • De ChristenUnie kiest voor schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Omslag naar duurzame energie, dus geen nieuwe kerncentrales. Meer ruimte voor decentrale energieopwekking (zonnepanelen etc.) De ChristenUnie heeft de ambitie dat uiterlijk in 2040 alle woningen en (overheids)gebouwen energieneutraal zijn.Jongeren, gezin en onderwijs

 • Niet bezuinigen, maar investeren in het onderwijs. De bezuinigingen op het passend onderwijs draaien we terug. We investeren in leerkrachten en verminderen de regeldruk in het onderwijs. Niet frustreren, maar motiveren.
 • Geen alcoholverkoop onder de 18 jaar. Gezonde kantines en alcoholvrije feesten op scholen.
 • Hogere kinderbijslag en kindgebonden budget.
 • Herinvoering van de overdraagbare algemene heffingskorting voor gezinnen met jonge kinderen en instandhouding van de ouderschapsverlofkorting.
 • Asielkinderen die 5 jaar in Nederland geworteld zijn krijgen een wettelijke verblijfsgrond. Gezinnen worden niet gescheiden. Vluchtelingen worden in staat gesteld zo spoedig mogelijk met hun gezinsleden te herenigen. De na-reistermijn wordt geschrapt.Arbeidsmarkt

 • Werken moet sneller lonend zijn. Dus lagere lasten op arbeid. Maar tegelijkertijd ook loonmatiging om de economie te laten herstellen.
 • Wie een uitkering ontvangt, moet ook een tegenprestatie leveren aan de samenleving.
 • De pensioensleeftijd gaat naar 67 in 2023.
 • Voorkom dat mensen in de WW belanden, van baan naar baan is beter. Een werkgever moet verantwoordelijk zijn voor de werknemer die hij ontslaat en hem of haar helpen naar een nieuwe baan.
 • Meer zekerheid voor flexwerkers en ZZP'ers.
 • Een betere arbeidspositie voor mensen met een beperking door o.a. werkgevers te stimuleren mensen met een beperking in dienst te nemen.Veiligheid

 • Einde aan het gedoogbeleid. Coffeeshops verdwijnen uit het straatbeeld. Er komt een blowverbod op straat en in publieke ruimten. Eind aan onderscheid tussen soft- en harddrugs.
 • Meer ruimte voor vrijwilligerswerk. Dat betekent minder regeldruk en administratieve lasten voor burgers en maatschappelijke organisaties.
 • Zichtbare politie, meer blauw in de buurt. Ruimte voor agenten om hun echte werk te doen.
 • Uitstapprogramma’s voor prostituees als structureel onderdeel van het prostitutiebeleid, met landelijk geborgde dekking.
 • Naar Zweeds voorbeeld strafbaar stellen van de klanten. Wie gebruik maakt van de diensten van een prostituee weet dat de kans levensgroot is dat er sprake is van dwangarbeid.Europa en buitenland

 • Europa moet terug naar de kerntaken: samenwerking tussen zelfstandige lidstaten. Er moet een onderzoek komen naar het opsplitsen van de Eurozone. Er moeten minder regels en richtlijnen komen en de begroting moet omlaag.
 • Budget voor ontwikkelingssamenwerking blijft tenminste 0,7 % van het BNP en groeit geleidelijk weer naar 0,8 procent. Daar bovenop verstrekken we laagrentende leningen. Het ontwikkelingssamenwerkingsbudget wordt meer verbonden met andere departementen die internationaal actief zijn en een substantieel deel wordt besteed aan klimaat- en milieudoelen.

« Terug