Overleg over de RAZEB

donderdag 29 maart 2007

MOVP
De EU –ministers zullen spreken over de vraag hoe de EU zich moet opstellen ten opzichte van de Palestijnse regering van nationale eenheid. De Nederlandse regering heeft zich tot nu toe op het standpunt gesteld dat de financiële en diplomatieke betrekkingen met Israël pas zullen worden hervat, wanneer de Palestijnse regering van nationale eenheid voldoet aan de voorwaarden van het Kwartet: veilige en erkende grenzen van Israël, het afzweren van geweld en het onderschrijven van de vredesakkoorden. De Palestijnse regering van nationale eenheid heeft tot op heden niet voldaan aan deze voorwaarden. De Palestijnse regering respecteert alleen de eerder gesloten akkoorden, maar weigert vooralsnog de grenzen van Israël te erkennen en geweld af te zweren. Hamas-premier Haniyah zei zelfs dat ‘verzet in al zijn vormen het legitieme recht van Palestijnen is”. De ChristenUnie-fractie wil er dan ook bij de regering op aandringen om zich er in EU-verband voor in te zetten oom vast te blijven houden aan de eisen van het Kwartet en de betrekkingen met de Palestijnse regering niet te hervatten zolang niet aan de voorwaarden is voldaan. Graag een reactie.

Sudan/Darfur
De humanitaire situatie in Sudan lijkt alleen maar te verslechteren. De Sudanese regering weigert elke medewerking te verlenen om hierin verandering te brengen. De Sudanese regering blijft zich verzetten tegen de komst van een hybride AU/VN-missie. Verder worden er allerlei belemmeringen opgeworpen waardoor hulporganisaties niet in het gebied kunnen opereren. Hulporganisaties worden daarnaast in toenemende mate geconfronteerd met geweld. Welke mogelijkheden ziet de regering om de druk op de Sudanese regering op te voeren?

Iran
Iran zoekt nadrukkelijk de confrontatie met het Westen.

Europees Nabuurschapsbeleid
De Europese Commissie komt met een beleidsdocument over de versterking van het Europees Nabuurschapsbeleid. De ChristenUnie-fractie ziet het Europees Nabuurschapsbeleid als een belangrijk instrument om goede betrekkingen te onderhouden met landen die (voorlopig) niet in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de Europese Unie. Daarbij dient aangemerkt te worden dat het Europees Nabuurschapsbeleid geen voorportaal vormt voor toetreding tot de Europese Unie zoals de regering in haar reactie op de mededeling van de Europese Commissie ook terecht opmerkt. De ChristenUnie-fractie vindt echter dat een mogelijke versteviging van de betrekkingen van de EU met haar buurlanden ook tot uitdrukking zou moeten komen in de voorwaarden die er aan samenwerking worden gesteld.
Graag een reactie.

In dit kader wil ik in het bijzonder aandacht vragen voor de mensenrechtensituatie in Wit-Rusland. Er bereiken ons verschillende berichten over arrestaties en verdwijningen van leden van de politieke oppositie. Hoe beoordeelt de minister de mensensituatie in Wit-Rusland? Is er de laatste tijd sprake van een verslechtering van de situatie? Ik wil de regering met klem verzoeken om in EU-verband druk uit te oefenen op de regering van Wit-Rusland om de mensenrechtensituatie te verbeteren. Welke mogelijkheden ziet de minister daartoe?

Nederland steunt de ‘gebalanceerde geografische benadering’ in de mededeling waarbij meer aandacht voor oostelijke buurlanden niet ten koste mag gaan van samenwerking met zuidelijke buurlanden. Wat betekent dit precies? Mijn fractie kan zich op zichzelf vinden in dit uitgangspunt, maar vindt wel dat het geografisch criterium geen doorslaggevende rol zou moeten spelen bij het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten. Graag een reactie.

Verklaring van Berlijn

Vorig weekend zijn de Europese regeringsleiders in Berlijn bij elkaar gekomen ter gelegenheid van de viering van 50 jaar Europese samenwerking. De Europese regeringsleiders hebben hun handtekening gezet onder de Verklaring van Berlijn. Mijn collega Esmé Wiegman heeft vanmiddag bij de procedurevergadering een brief gevraagd met een verlag van deze bijeenkomst. Wellicht dat de staatssecretaris hier alvast iets kan zeggen over het verloop van deze bijeenkomst.

« Terug