Overleg NAVO Response Force

woensdag 18 april 2007

De NRF is een snelle interventiemacht waarmee kan worden ingegrepen in crisissituaties. Het is goed dat de NRF tijdens de NAVO-Top in Riga volledig operationeel is verklaard.

In de brief staat dat als inzet van de NRF aan de orde is en Nederlandse eenheden daarbij mogelijk betrokken zullen worden de regering de Tweede Kamer in beginsel voorafgaand aan de inzet informeert over haar besluit aan de hand van de aandachtspunten in het Toetsingskader. Wat wordt er precies bedoeld met in beginsel? Onder welke omstandigheden kan zich de mogelijkheid voordoen dat de Tweede Kamer niet vooraf wordt geïnformeerd?

De brief loopt enigszins vooruit op het debat dat nog moet worden gevoerd over het in juni 2006 verschenen rapport ‘Inzet met instemming’ van de werkgroep Van Baalen. Daarin wordt ervoor gepleit om de artikel 100-procedure (in versnelde vorm) ook van toepassing te laten zijn op de inzet van de NRF. Het is belangrijk dat de discussie over de besluitvormingsprocedure bij de inzet van snelle interventiemachten zoals de NRF en de EU-Battlegroups zo snel mogelijk plaatsvindt. Kan de minister de toezegging doen dat er zo snel mogelijk een kabinetsreactie komt op het NRF-rapport?

Nederland heeft voor NRF 11 en NRF 12 militaire capaciteit aangeboden. In de laatste brief (6 maart 2007) staat dat de aangeboden capaciteit nog onvoldoende is en dat SACEUR om de tekorten op te heffen mogelijk nog een beroep zal doen op Nederland.
Wat is de stand van zaken op dit moment? Zijn NRF 11 en NRF 12 inmiddels helemaal ingevuld of zijn er nog aanvullende aanbiedingen nodig? Heeft SACEUR aan Nederland om een grotere bijdrage gevraagd?

Nederland moet zich opstellen als betrouwbare partner. Toezeggingen moeten ook nagekomen worden. Komt de Nederlandse bijdrage aan de NRF in gevaar wanneer Defensie alsnog (een deel van) de 500 miljoen intensivering misloopt en er wellicht meer materieel zal moeten worden afgestoten?

Tijdens de NAVO-Top in Riga is afgesproken dat de mogelijkheden zullen worden onderzocht om de NRF ook in te zetten als reservemacht ten behoeve van lopende NAVO-operaties? Wat is hiervan de achterliggende gedachte? Is het de bedoeling dat de NRF net als de SRF de functie van stand by force bij lopende operaties gaat vervullen? Wat is dan nog het verschil tussen de SRF en de NRF? Wordt de SRF hierdoor niet overbodig?

Waarom is deze taakverbreding van de NRF nodig? Zou het niet veel beter zijn wanneer de NRF zich concentreert op haar oorspronkelijke taak, namelijk het snel kunnen ingrijpen in de initiële fase van crisissituaties? Het zou niet goed zijn wanneer de NRF wordt gebruikt om tekorten op te vullen die ontstaan doordat NAVO-landen niet bereid zijn om voldoende troepen te leveren voor reguliere missies.

« Terug