Algemeen overleg over Afghanistan

woensdag 25 april 2007

Operatie Achilles
Ook ik wil namens mij fractie mijn bedroefdheid en medeleven uitspreken naar aanleiding van de dood van korporaal Strik. Hij heeft zijn leven gegeven voor de veiligheid en wederopbouw van Afghanistan.
Heeft de dood van de militair gevolgen voor de deelname van Nederlandse militairen aan operatie Achilles? Wat zijn de resultaten van operatie Achilles tot nu toe?

Uitgelekt documen
t
Het is te betreuren dat er opnieuw een vertrouwelijk document van Defensie is uitgelekt. Goed van de minister dat hij meteen een onderzoek heeft ingesteld naar ‘het lek’.

Uit deze informatie blijkt dat een eventuele verlenging van de missie in Uruzgan tot grote personele en materiële problemen leidt. Er zal een tekort aan onderdelen, reservemateriaal en specialistisch personeel ontstaan.

De minister geeft in zijn reactie aan dat er op dit moment geen problemen zijn. Er worden echter wel 2 Apaches en 5 Cougars van de missie afgehaald. Daar komen 2 F 16’s en drie Chinooks voor in de plaats. Het lijkt erop dat er wel degelijk problemen zijn. Vooral omdat de minister eerder heeft aangegeven dat Apaches zijn te prefereren boven F16’s omdat ze veel preciezer ondersteuning kunnen verlenen aan de grondtroepen. Hoe kan in dit verband dan de F-16 de apaches vervangen met name als het gaat om ondersteuning geven aan patrouilles die in de problemen komen?

Voldoende personeel en materieel is een voorwaarde om de missie te kunnen voortzetten. Is het waar dat een verlenging van de missie niet mogelijk is zonder extra geld, even los van de personele extra middelen voor de missie?

Is Defensie met het huidige budget wel in staat om de in de Prinsjesdagbrief verwoorde ambities met betrekking tot de deelname aan militaire missies, waar te maken of moeten die ambities nu naar beneden worden bijgesteld? (aan max. vier missie, waaronder 2 in het hogere geweldspectrum).

Drugsbestrijding
De Nederlands militairen dreigen toch betrokken te raken bij de vernietiging van papavervelden al is het alleen bij de beveiliging. Hoe valt dit te rijmen met het Nederlandse standpunt met betrekking tot het papaverprobleem waarin wordt uitgegaan van een geïntegreerde benadering en de ontwikkeling van alternatieve inkomstenbronnen, voordat wordt overgegaan op repressieve maatregelen? Hoe moet dit gezien worden in het licht van de hearts and minds-benadering? Hoe staat het nu met het actief aanbieden van alternatieve inkomstenbronnen?

De Nederlandse bijdrage bij de bestrijding van de papaverteelt beperkt zich niet tot het beveiligen van verdelgingsacties. In de brief van 23 maart staat dat uit het Stabiliteitsfonds 1,3 miljoen dollar ter beschikking zal worden gesteld aan UNDOC voor de bouw van een kantoor in Tarin Kowt voor de Counter Narcotics Police Afghanistan.

In de brief staat ook dat met de operatie Achilles de narcoticageldstroom van de Taliban in de Sangin-valli wordt aangepakt. Hoe verhoudt zich dit tot het standpunt van het kabinet dat Nederland ver blijft van counternarcotics?

Vluchtelingen
Graag aandacht voor de positie van vluchtelingen in Pakistan. Door de sluiting van vluchtelingenkampen dreigen Afghaanse vluchtelingen als illegaal te worden aangemerkt waardoor ze gedwongen kunnen worden teruggestuurd naar Afghanistan. Is de regering bereid in de bilaterale betrekkingen met Pakistan te benadrukken dat van terugkeer pas sprake kan zijn wanneer aan de randvoorwaarden hiervoor (veiligheid, beschikbaarheid van land, sociaal-economische situatie) is voldaan. Hoe verhoudt de relatief kleine bijdrage van Nederland aan de UNHCR voor 2007 (2 miljoen euro) zich tot de omvang van het vluchtelingenprobleem? Eerdere jaren hebben we meer geld beschikbaar gesteld voor UNHCR. Waarom nu een vermindering?

Martelingen
Kunt u bij andere ISAF-partners erop aan dringen tot een zelfde Memorandum of Understanding te komen met de Afghaanse overheid mbt de behandeling van overgedragen gevangenen als dat Nederland heeft? Dat schijnt goed te werken in tegenstelling tot de berichten die we nu krijgen van Canada en de overdragen gevangen genomen afghanen en de vermeende martelingen.

Concrete resultaten
Kunt u een brief sturen naar de Kamer met een overzicht van de concrete resultaten van de wederopbouw missie in Uruzgan. Hoe concreter hoe beter. Wat heeft de gewone Afghaan nu aan de aanwezigheid van de Nederlanders in Uruzgan. Hoeveel scholen zijn er inmiddels gebouw, hoeveel kilometer weg is aangelegd, hoeveel irrigatiekanalen gegraven, etc. Daar doen we het uiteindelijk voor.

« Terug