Bijdrage Joël Voordewind aan plenair debat plaatsing vluchtelingen in gemeenten.

donderdag 08 september 2011

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan plenair debat VSO Directe plaatsing van vluchtelingen in gemeenten.

Onderwerp:    Plaatsing vluchtelingen in gemeenten

Kamerstuk:    19 637

Datum:             8 september 2011

De heer  Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Het is goed om hier weer te zijn en om over het belangrijke onderwerp van asielzoekers en hun opvang te spreken. De fractie van de ChristenUnie steunt het beleid van de minister om de uitgenodigde asielzoekers direct op te vangen in de gemeenten, mits de opvang goed gegarandeerd kan worden. Daarom heb ik de moties daaromtrent van de collega's medeondertekend.

De fractie van de ChristenUnie heeft een eigen motie over de opvang van gezinnen. We hebben een gesprek met UNICEF over verhuisbewegingen gehad. Hier kwamen nogal verontrustende berichten uit voort, namelijk dat er in enkele gevallen sprake van is dat kinderen acht keer moesten verhuizen in een jaar. Dit moet zeer verontrustend en verwarrend zijn voor deze kinderen. Ik heb de beantwoording van de minister gezien. Hij zegt zelf ook dat we dit tot een minimum moeten terugbrengen. Om hier een ambitie aan te koppelen, heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het veelvuldig verhuizen van kinderen in de centrale asielopvang strijdig is met bepalingen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, waaronder het recht van kinderen op een ongestoorde ontwikkeling en op continuïteit in hun leven;

van mening dat het aantal verhuizingen van kinderen die in een asielzoekerscentrum in Nederland opgroeien dan ook tot een minimum teruggebracht moet worden;

verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om het aantal verhuizingen van kinderen binnen de asielprocedure in de schoolgaande leeftijd te beperken tot maximaal één, en een eventuele verhuizing met waarborgen te omgeven, waaronder een vroegtijdige aankondiging en een goede overdracht tussen scholen en eventuele hulpverlening,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende dat het veelvuldig verhuizen van kinderen in de centrale asielopvang strijdig is met bepalingen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, waaronder het recht van kinderen op een ongestoorde ontwikkeling en op continuïteit in hun leven;van mening dat het aantal verhuizingen van kinderen die in een asielzoekerscentrum in Nederland opgroeien dan ook tot een minimum teruggebracht moet worden;verzoekt de regering, zich maximaal in te spannen om het aantal verhuizingen van kinderen binnen de asielprocedure in de schoolgaande leeftijd te beperken tot maximaal één, en een eventuele verhuizing met waarborgen te omgeven, waaronder een vroegtijdige aankondiging en een goede overdracht tussen scholen en eventuele hulpverlening,en gaat over tot de orde van de dag.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug