Schriftelijke vragen Cynthia Ortega en Joël Voordewind faciliteiten Bonaire t.b.v. FOL-verdrag.

vrijdag 23 september 2011

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Cynthia Ortega-Martijn en Joël Voordewind aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Onderwerp:    De geruchtenstroom van een mogelijke terbeschikkingstelling van faciliteiten op Bonaire ten behoeve van het FOL-verdrag

Kamerstuk:    2011Z18434

Datum:             23 september 2011

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat er ophef is ontstaan over de mogelijke terbeschikkingstelling van faciliteiten op Bonaire ten behoeve van het bilaterale Forward Operating Locations-verdrag? 1)

Vraag 2

Is het juist te stellen dat er van dergelijke plannen geen sprake is, gezien ook de opmerking van de minister dat de terbeschikkingstelling van faciliteiten op Aruba en Curaçao op 2 november 2011 met vijf jaar wordt verlengd? 2). Heeft het kabinet plannen om in de toekomst faciliteiten in Bonaire ter beschikking te stellen ten behoeve van het FOL-verdrag? Zo ja, bent u bereid de Kamer hiervan spoedig van op de hoogte te stellen?

Vraag 3

Bent u bereid om te verklaren, en dit ook duidelijk te communiceren richting Bonaire, dat er überhaupt geen sprake is van een terbeschikkingstelling van faciliteiten voor Amerikaanse luchtverkenningactiviteiten op Bonaire ten behoeve van het FOL-verdrag? Zo nee, waarom niet?

1) Zie ook dagblad «Extra», 19 september jl.

2) Actualisering notitie «Het buitenlands beleid van het Koninkrijk in de Cariben», p. 10, augustus 2011 (Kamerstuk 29 653, nr. 9). 

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug