Bijdrage Joël Voordewind aan het algemeen overleg inzake 66ste algemene ledenvergadering van de VN.

woensdag 07 september 2011

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken in een algemeen overleg met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Knapen van Buitenlandse Zaken.

Onderwerp:    66ste algemene vergadering van de VN

Kamerstuk:    26 150

Datum:             7 september 2011

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Ik miste in de agenda ook de grote ramp in de Hoorn van Afrika. Wij hebben hiervoor een gesprek gevoerd met de directeur van het World Food Programme. Het is indrukwekkend om de geluiden te horen over het gebrek aan financiën, met name de nood in Somalië en de onveiligheid daar, waardoor het WFP niet in dit soort gebieden zou kunnen komen. Ik koppel er meteen een vraag aan, want misschien is dat nog een onderwerp voor de Algemene Vergadering. Met name in de grensstreek Ethiopië-Somalië zitten nog heel veel mensen zonder hulp. Ik wil de VN oproepen om te kijken naar de veiligheid net boven de grens van Ethiopië met Somalië, waar mensen vastzitten. Is de VN eventueel bereid om daar te zorgen voor een soort safe haven, zoals in een vluchtelingenkamp in Oeganda en zoals UNMIS in Sudan heeft gecreëerd, juist omdat daar de situatie zo schrijnend is?

Terwijl wij hier spreken, weten wij dat vanuit Sudan weer mensen naar Ethiopië gaan: een grote vluchtelingenstroom van 20.000 mensen. Responsibility to Protect heeft een belangrijke push gekregen sinds resolutie 1973. Hoe kijken wij ten opzichte van Syrië aan tegen Responsibility to Protect? In Libië is dat zo opgepakt en is ook de link gelegd met Responsibility to Protect. Laten wij dat volledig buiten beschouwing, als het gaat om Syrië? Ban Ki-Moon, de secretaris-generaal, heeft gezegd dat hij nog niet wil nadenken over andere middelen dan een boycot. Er zijn nog meer middelen naast de olieboycot te bedenken om het net te sluiten rondom Assad. Denkt de regering daar ook over na? Wil de regering dat inbrengen bij de Algemene Vergadering om de schrijnende situatie in Syrië te bespreken? Moet Syrië gewoon lid blijven van de AVVN terwijl het dit soort gruwelijkheden tegen de eigen bevolking begaat?

Ik kom bij het Midden-Oosten. Wij steunen de inzet van het kabinet, met name als het gaat om het tegengaan van Israël bashen. Dat is voorheen te vaak in de Mensenrechtenraad gebeurd, gezien het buitenproportionele aantal resoluties die tegen Israël zijn aangenomen. Maar wij willen het daar niet bij laten. Zelfs een eenzijdig uitroepen van de Palestijnse staat brengt de vrede en de verzoening daar geen stap dichterbij. Wij steunen het kabinet in het verzet tegen het eenzijdig uitroepen, want dat helpt het vredesproces geen stap verder. Het zou beter zijn als beide partijen zonder voorwaarden terugkeren naar de onderhandelingstafel, maar wij weten ook dat Hamas beter zou moeten samenwerken met Fatah om twee partijen aan die onderhandelingstafel te hebben en niet tot een driestatenoplossing te komen. Graag vernemen wij de visie van het kabinet, mocht een dergelijke resolutie wel worden aangenomen tot een eenzijdig uitroepen van de Palestijnse staat.

Ik kom bij de mensenrechten en de resolutie die in wording is over de godsdienstvrijheid. Wij geven grote steun aan de inzet van Nederland daarbij. Ik vraag wel, net als in het interruptiedebatje met de heer Ormel, wat de consequenties zouden kunnen zijn op het moment dat zo'n resolutie wordt aangenomen. Komt er een actieplan achter te hangen? Kijken wij naar de opkomende nieuwe democratieën in de Arabische wereld, als het gaat om het recht om je te bekeren, hetzij van het christendom naar de islam, hetzij andersom? Welke actiepunten komen er dan? Papier is geduldig en er zal wel meer moeten gebeuren, maar het is een goede stap en daar prijs ik het kabinet voor.

Wat Myanmar/Birma betreft, ligt er een verzoek om tot een VN-onderzoekscommissie te komen. Is de minister bereid om binnen de EU alsmede binnen de VN steun te verwerven voor zo'n onderzoekscommissie? Is de minister tevens bereid dezelfde inspanningen te leveren om de bevindingen van het VN-rapport inzake de schendingen van de mensenrechten aan de kaak te blijven stellen, als het gaat om Birma?

Wat de ontwikkelingen en de inzet van Nederland op het gebied van seksuele en reproductieve rechten en gezondheid betreft, steunen wij het kabinet dat de focus niet alleen op abortus zou moeten liggen, maar ook op preventie van ongewenste zwangerschappen.

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.


« Terug