Schriftelijke vragen Joël Voordewind over de veroordeling van de winnares van de Mensenrechtentulp

donderdag 12 april 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind en de leden Van Bommel (SP), Van der Staaij (SGP), Peters (GroenLinks) en Kortenoeven (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   De veroordeling van de winnares van de Mensenrechtentulp

Kamerstuk:   2012Z07701

Datum:            12 april 2012

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de veroordeling van de advocate en winnares van de Mensenrechtentulp Ni Yulan en haar echtgenoot tot 2 jaar cel? Bent u door de Chinese autoriteiten hiervan op de hoogte gesteld? Bent u tevens bekend met het rapport van Amnesty International «Against the Law» over de intimidatie en repressie van Chinese advocaten?

Vraag 2

Deelt u de mening dat hier sprake is geweest van een oneerlijk proces en dat Ni Yulam en haar echtgenoot vanwege onrechtmatige redenen zijn veroor-deeld? Zo nee, op basis waarvan concludeert u dit? Heeft u bij uw Chinese ambtsgenoot gepleit voor de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van Ni Yulan en haar echtgenoot? Zo nee, bent u bereid dat alsnog te doen? Bent u bereid om de Chinese ambassadeur te ontbieden naar aanleiding van deze veroordeling? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om ook te pleiten voor een EU-veroordeling? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u bekend met het feit dat activisten en advocaten in China regelmatig worden veroordeeld op grond van vage aanklachten, zoals «onrust stoken» en dat zij vaak ten onrechte worden beschuldigd van fraude?

Vraag 4

Hoe verhoudt deze veroordeling zich met de onlangs ingevoerde Chinese wetswijzigingen van het strafprocesrecht, die volgens de autoriteiten meer garanties voor mensenrechten zouden bieden?

Vraag 5

Bent u bereid om de structurele inperking van de vrijheid van de Chinese advocatuur bij uw ambtsgenoot aan te kaarten? Zo ja, op welke wijze gaat u hier vorm aan geven? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling van eerdere vragen terzake van de leden Pechtold (D66), ingezonden 12 april 2012 (vraagnummer 2012Z07635) en het lid Timmermans (PvdA), ingezonden 12 april 2012 (vraagnummer 2012Z07637).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug