Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het rapport "sociaal economische gevolgen echtscheiding"

vrijdag 08 februari 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   Het rapport «sociaal economische gevolgen van echtscheiding»

Kamerstuk:    2013Z02585

Datum:            8 februari 2013

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het verkennend rapport «sociaal-economische gevolgen van echtscheiding»? 1)

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de bevindingen in het rapport die wijzen op de negatieve effecten op gezondheid, geluk en welbevinden en, als gevolg daarvan, op de overheidsfinanciën? Kost echtscheiding Nederland jaarlijks circa € 2 miljard?

Vraag 3

Op welke wijze kan het risico op armoede als gevolg van echtscheiding worden voorkomen?

Vraag 4

Bent u bereid terug te komen op antwoorden op eerdere vragen over de omvang van de totale maatschappelijke kosten van echtscheiding 2), waarin u aangeeft dat een onderzoek naar de omvang van de totale maatschappelijke kosten van echtscheiding in Nederland geen toegevoegde zou hebben? Zo ja, wilt u dan aanvullend onderzoek verrichten naar de sociaal-economische gevolgen van echtscheiding? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Kent u de verkennende studie «relatie ondersteunend aanbod Centra Jeugd en Gezin» (CJG’s) 3), waaruit blijkt dat er in Nederland nog nauwelijks sprake is van preventief relatieondersteuningsaanbod vanuit de CJG’s? Waarom is er nauwelijks hulpaanbod? Hoe kan dit aanbod worden vergroot?

Vraag 6

Wil u nader onderzoek doen, zoals wordt aanbevolen in de verkennende studie, naar de effectiviteit van het huidige Nederlandse aanbod relatieondersteunende programma’s?

Vraag 7

Deelt u de mening dat het, gezien de sociaal-economische gevolgen, belangrijk is dat overheidsbeleid gericht moet zijn op het versterken van familie- en gezinsrelaties? Zo ja, hoe geeft u hier invulling aan? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Wanneer is de handreiking verstuurd, waarin aandacht wordt besteed aan de gevolgen van relatieproblemen tussen ouders en de wijze waarop CJG’s op dit terrein een rol kunnen spelen? Kan de Kamer deze handreiking ontvangen?

Vraag 9

Hoe geeft u invulling aan de Nota Gezinsbeleid «De Kracht van het Gezin» uit 2008? 4)

1) http://www.marriageweek.nl/: «Verkennende studie naar sociaal economische gevolgen van echtscheiding»

2) Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr 2083

3) Verkennende studie Relatieondersteunend aanbod Centra Jeugd en Gezin, Nederlands Jeugd Instituut, 2010

4) Kamerstuk 30 512, nr. 4

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug