Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten PGB

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukemadonderdag 07 juli 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Voortgang trekkingsrechten PGB (AO d.d. 29/06)

Kamerstuk:    25 657

Datum:           7 juli 2016

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. We hebben een goed algemeen overleg gehad met de staatssecretaris. De conclusie was dat er muziek zit in de budgethoudervariant. Dat is goed om te horen. Tegelijkertijd heb ik na het algemeen overleg toch ook weer signalen gekregen dat het weer een andere kant opgaat. Niet de budgethouders zouden vooropstaan, maar de ketenregisseurs. Ik zal niet herhalen wat er allemaal in het algemeen overleg gewisseld is, maar dit heeft bij mij wel geleid tot een motie. Ik heb gemerkt dat collega's vergelijkbare moties hebben ingediend, dus laten we na afloop van het debat bekijken of we zaken in elkaar kunnen schuiven.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een nieuwe vorm van het trekkingsrecht nodig is, waarbij de regie middels een "centraal portaal" teruggaat naar de budgethouder;

overwegende dat het centrale portaal moet voldoen aan de wensen van budgethouders en hun hulpverleners en de functionaliteiten ook werkbaar moeten zijn voor de andere partijen (gemeenten en zorgkantoren);

verzoekt de regering, de budgethoudersvereniging de opdracht te geven om in overleg met pgb-verstrekkers een programma van eisen op te stellen voor te ontwikkelen functionaliteiten van het centrale portaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 256 (25657).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

 

« Terug