Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Wijkverpleging

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukemadonderdag 07 juli 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Wijkverpleging (AO d.d. 14/06)

Kamerstuk:    29 689          

Datum:           7 juli 2016

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. We hebben een debat gehad over de wijkverpleging. Daarbij is ook casemanagement dementie aan de orde geweest. Rond het thema dementie zal ik vandaag geen moties indienen. We hebben gisteren nog een algemeen overleg gehad met de staatssecretaris over dit onderwerp. Er ligt een actieplan dat geconcretiseerd moet worden, SMART geformuleerd. Dat gaat ook gebeuren, dus ik wacht die voorstellen af. Ik vind het in ieder geval heel goed dat alle partijen die bij casemanagement dementie betrokken zijn, met elkaar om de tafel zitten. Ik moedig die partijen aan om de handen ineen te slaan om ervoor te zorgen dat iedereen die casemanagement dementie nodig heeft, dat ook echt krijgt.

Ik heb één motie. Die gaat over de tarieven in de wijkverpleging.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is de huidige vijf prestaties verpleging en verzorging terug te brengen tot één tarief;

overwegende dat één tarief niet mag leiden tot verschraling in het aanbod wijkverpleging;

verzoekt de regering, te voorkomen dat:

- complexe en dure vormen van zorg, zoals palliatieve terminale thuiszorg, onder druk komen te staan bij introductie van één tarief;
- uit kostenoogpunt verzorging wordt ingezet waar verpleging nodig is;

verzoekt de regering tevens, dit actief te monitoren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 732 (29689).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

 

« Terug