Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Waterschade in Zuidoost-Nederland

donderdag 07 juli 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris van Dam van Economische Zaken

Onderwerp:   VAO Waterschade in Zuidoost-Nederland (AO d.d. 07/07)

Kamerstuk:    31 710          

Datum:           7 juli 2016

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik bedank de heer Van Gerven dat ik de motie mede mag ondertekenen. Ik had exact dezelfde motie liggen, maar hij had het net iets netter opgeschreven dan ik. Het is alleen maar efficiënt dat ik zijn motie kon medeondertekenen. Mijn naam staat ook onder twee moties van het CDA. Deze moties gaan over de asbestregeling en een vorm van financiële tegemoetkoming. Ik hoop dat deze moties worden aangenomen.

Ik wil zelf nog de volgende motie indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er als gevolg van het extreme noodweer grote schade is ontstaan in Zuidoost-Nederland, waarvan de financiële omvang wordt geschat op 500 miljoen euro;

overwegende dat (weers)verzekeringen in veel gevallen slechts een deel van de schade dekken;

verzoekt de regering, de schade als gevolg van het extreme noodweer te inventariseren, in het bijzonder de onverzekerde schade, en te bekijken op welke wijze daaraan tegemoet kan worden gekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 59 (31710).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug