Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de brandbrief van LTO Nederland, Greenport Holland en de Brancheorganisatie Akkerbouw over knelpunten in gewasbescherming

maandag 05 december 2016

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan de staatssecretaris van Economische Zaken

Onderwerp:   De brandbrief van LTO Nederland, Greenport Holland en de Brancheorganisatie Akkerbouw over knelpunten in gewasbescherming

Kamerstuk:    2016Z23040

Datum:           5 december 2016

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van de brandbrief van LTO Nederland, Greenport Holland en de Brancheorganisatie Akkerbouw over elf knelpunten in gewasbescherming? 1)

Vraag 2

Wat is uw reactie op de brandbrief? Erkent u dat een effectief maatregelen- en middelenpakket noodzakelijk is om gezond gewas te telen en verduurzaming te kunnen doorzetten? Bent u zich ervan bewust dat de situatie omtrent maatregelen en het beschikbare middelenpakket in een aantal Nederlandse teelten op dit moment nijpend is?

Vraag 3

Ziet u mogelijkheden om op korte termijn maatregelen te nemen om de genoemde knelpunten weg te nemen? Zo ja, welke maatregelen gaat u bij ieder van de genoemde elf knelpunten nemen en wanneer?

Vraag 4

Kunt u aangeven wat de status is van de uitvoering van de motie Dik-Faber en Dijkgraaf (Kamerstuk 27 858, nr. 287) over versnelling van de registratie van basisstoffen?

Vraag 5

Bent u bereid om met de ondertekenaars van de brandbrief in overleg te gaan over de aanpak van acute knelpunten die de ambitie naar een groene gewasbescherming in de weg staan?

1) Brandbrief van LTO Nederland, Greenport Holland en de Brancheorganisatie Akkerbouw inzake knelpunten gewasbescherming (http://www.lto.nl/media/default.aspx/emma/org/10877410/161130-brief%20aan%20stas%20van%20dam%20knelpunten%20gewasbescherming.pdf ).  

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug