Bijdrage Carla Dik-Faber aan voortgezet algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten PGB

donderdag 22 december 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Voortgang trekkingsrechten PGB (AO d.d. 21/12)

Kamerstuk:    25 657          

Datum:           22 december 2016

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ook voor mijn fractie is het algemeen overleg teleurstellend verlopen. Ik had graag meer duidelijkheid en voortvarendheid gezien. De afspraak is dat we voor 1 maart meer weten over het beheer. We zullen er ongetwijfeld nog met deze staatssecretaris over spreken. Ik wil op dit moment één motie indienen, omdat die van belang is voor het verder bouwen van het budgethoudersportaal, want dat moet nu voortvarend ter hand worden genomen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat DSW en VECOZO met instemming van alle ketenpartijen werken aan een budgethoudersportaal op basis van een vastgesteld programma van eisen;

constaterende dat er één budgethoudersportaal wordt gerealiseerd dat een koppeling heeft enerzijds met de toekenningen van de verstrekkers en anderzijds met de feitelijke betalingen aan de zorgverleners en de arbeidsrechtelijke zaken van de Sociale Verzekeringsbank;

overwegende dat de verstrekkers een rol hebben in het bepalen met welke rechtmatigheid controles uitgevoerd dienen te worden op de zorgovereenkomsten en de daaruit voortvloeiende declaraties en de uiteindelijke feitelijke betalingen;

overwegende dat het budgethoudersportaal pas goed functioneert als de koppelingen en controles goed zijn ingeregeld;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de verstrekkers en de Sociale Verzekeringsbank binnen de grenzen van de privacywetgeving alle informatie en documentatie delen die nodig is om functionaliteiten en koppelvlakken te bouwen in het budgethoudersportaal,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Leijten, Voortman, Volp en Bergkamp.

Zij krijgt nr. 278 (25657).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

 

« Terug