Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Biobrandstoffen (AO d.d. 11/09)

donderdag 03 oktober 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Biobrandstoffen (AO d.d. 11/09)

Kamerstuk:    32 813

Datum:            3 oktober 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de bij- en meestookverplichting voor biomassa een sterke toename van biomassastromen betekent;

overwegende dat hergebruik prioriteit zou moeten hebben boven bij- en meestook van reststromen;

verzoekt de regering, hergebruik prioriteit te geven boven bij- en meestook van reststromen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 64 (32813).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat jaarlijks op bedrijfsniveau publiek gerapporteerd wordt over de aard, herkomst en duurzaamheid van biobrandstoffen die oliemaatschappijen op de markt brengen;

constaterende dat deze transparantie eraan bijdraagt dat er in Nederland minder onduurzame biobrandstoffen worden bijgemengd dan in omringende landen;

constaterende dat er nog niet op bedrijfsniveau gerapporteerd wordt over de aard, herkomst en duurzaamheid van bio-energie die energiebedrijven op de markt brengen;

constaterende dat energiebedrijven steeds meer vers hout uit bossen opstoken terwijl het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat de duurzaamheid daarvan twijfelachtig is;

overwegende dat consumenten die groene stroom afnemen het recht zouden moeten hebben om te weten waar dit van gemaakt is;

verzoekt de regering om met ingang van 2014 jaarlijks op bedrijfsniveau te rapporteren over de aard, herkomst en duurzaamheid van de bio-energie die energiebedrijven op de markt brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 65 (32813).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug