Inbreng Carla Dik tbv Wijz. Scheepvaartverkeerswet ter verhoging boetecat. overtr.int.scheepv.routes

donderdag 31 oktober 2013

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ten behoeve van Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet

Onderwerp:   Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet ter verhoging van de boetecategorie voor overtredingen van internationale scheepvaartroutes en ter uitbreiding van loodsplichtig vaarwater in verband met de ingebruikneming van Maasvlakte 2

Kamerstuk:    33 748

Datum:            31 oktober 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel dat strekt tot wijziging van artikel 31, achtste lid, van de Scheepvaartverkeerswet (Svw), waardoor een verhoging plaatsvindt van de boetecategorie voor schepen die afwijken van verplichte internationale vaarroutes, zoals de vaarroute voor tankers boven het Waddengebied, en uitbreiding van de loodsplichtige scheepsvaartwegen in verband met de ingebruikneming van de Maasvlakte 2.

Genoemde leden hebben vragen over de effectiviteit en proportionaliteit van het voorstel. Zij constateren dat het kabinet naast  de verhoging van de boetecategorie voornemens is  de voorlichting over het verplichte routeringssysteem te intensiveren. Zij hebben over deze voorlichting een aantal vragen.

Klopt het bijvoorbeeld dat de regeling niet direct is aangegeven op de papieren navigatiekaarten, noch op de kaart zelf, noch in de verwijzingen bij de titel van de kaart, maar alleen via een referentie naar nautische publicaties, maar dat op de kaart niet direct duidelijk is wat de regeling inhoudt? Klopt het, zo vragen deze leden, dat op de electronische kaarten (ECDIS) de regeling nog lastiger is terug te vinden en dat de IMO-routegide weliswaar op dit punt meer informatie bevat maar door onduidelijke teksten verkeerd geïnterpreteerd kan worden? Genoemde leden vragen welke voornemens er precies zijn om deze informatie te verbeteren en wanneer dit gerealiseerd zal zijn. Er zijn hierover immers in 2012 al afspraken gemaakt. Waarom is dit nog steeds niet gebeurd? Volgens genoemde leden is dit van belang omdat de 100% controle al heeft geleidt tot een halvering van het aantal overtredingen in 2012. Genoemde leden vragen verder of de Kustwacht tankers die een verkeerde route dreigen te kiezen, vooraf actief waarschuwt over de radio. Genoemde leden vragen tenslotte of het kabinet van mening is dat de informatievoorziening op dit moment adequaat is en daarmee een hogere boete op dit moment gerechtvaardigd is?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug