Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales)

dinsdag 27 januari 2015

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ten behoeve van de rendementseisen kolencentrales

Onderwerp:   Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales)

Kamerstuk:    29 383          

Datum:           27 januari 2015

I Vragen en opmerkingen vanuit de fracties

Inleiding

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van het Ontwerpbesluit rendementseisen kolencentrales. Genoemde leden vinden de energietransitie naar een schone en groene economie van groot belang. Zij stellen met name vragen over het gekozen middel, om het doel van minder schadelijke uitstoot te bereiken.

Inhoud

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen nadere toelichting op het middel dat gekozen is om het doel van de sluiting van vijf verouderde kolencentrales te halen. Het is belangrijk dat schadelijke emissies bij het produceren van elektriciteit worden teruggedrongen. Het gevolg van het sturen op elektrisch rendement leidt niet per definitie tot het terugdringen van CO2-uitstoot of fijnstof. Deze reductie bij verouderde centrales is ook niet per definitie aangetoond in vergelijking met de nieuwe generatie kolencentrales, zo blijkt uit de tabel op bladzijde 7 van de nota van toelichting. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving en ECN hebben in de Nationale Energieverkenning aangegeven dat de verwachte sluiting van vijf oude kolencentrales geen wezenlijke verandering in de marktsituatie zal brengen. Wanneer geen wezenlijke verandering in de marktsituatie optreedt, welke winst wordt dan geboekt met dit ontwerpbesluit? Waarom is bijvoorbeeld niet gekozen voor het verhogen van de kolenbelasting?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom niet ook gekozen wordt voor het stellen van rendementseisen op langere termijn. Nu wordt slechts gekozen voor het stellen van rendementseisen in 2016 en 2017. Op deze manier zouden kolencentrales zelfs tijdelijk gesloten kunnen worden, om na enkele jaren weer open te kunnen gaan. Deze situatie kan zich voordoen wanneer de rendementseisen weer worden afgeschaft of wanneer verouderde centrales worden aangepast om zodoende wel aan de eisen te voldoen. Waarom wordt aangekondigd dat bij de evaluatie de rendementseisen mogelijk worden afgeschaft? Is niet juist aanscherping van de rendementseisen bij de evaluatie na 5 jaar ook nadrukkelijk aan de orde?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom niet voor strengere rendementseisen is gekozen, aangezien de voorgestelde eisen dicht bij de actuele rendementen van de verouderde centrales liggen. Gelden hierbij overigens percentages van 38,00% en 40,00%?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier monitoring van dit besluit plaatsvindt. Worden bedrijven verplicht om jaarlijks te rapporteren over de rendementsgegevens?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > januari