Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VAO Zorgverzekeringswet

donderdag 19 mei 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een VAO met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 20/04)

Kamerstuk:    29 689          

Datum:           19 mei 2016

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Wij hebben inderdaad uitvoerig van gedachten gewisseld in het algemeen overleg. Het was een goed algemeen overleg. Ik wil echter één motie indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er door het Nivel onderzoek is gedaan naar de aard, omvang, redenen en achtergrondkenmerken van het mijden van zorg en de gevolgen van het verhoogde eigen risico;

constaterende dat de ggz als kwetsbare doelgroep niet is meegenomen in dit onderzoek;

van mening dat gezien de complexiteit van de sector en de aard en omvang van de problematiek van ggz-patiënten, het van belang is om onderzoek te doen naar het eventuele zorg mijden als gevolg van het verhoogde eigen risico en de eigen bijdrage;

verzoekt de regering, dit jaar nog een onderzoek in te stellen naar het mijden van zorg door ggz-patiënten en de gevolgen van het verhoogde eigen risico,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Bruins Slot. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 711 (29689).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug