Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

woensdag 09 juni 2021 00:00

Bijdrage Pieter Grinwis aan een plenair debat met staatssecretaris Van Huffelen van Financiën

9 juni 2021

Kamerstuknr. 31066

 

De heer Grinwis (ChristenUnie):
Voorzitter, dank u wel. Ik benijd de staatssecretaris niet, maar haar lot valt natuurlijk in het niet bij dat van de vele gedupeerde ouders en hun kinderen. Hun moet recht worden gedaan. Daarom steun ik een aantal moties van collega's, bijvoorbeeld de motie van collega Snels die hij zojuist indiende. Ik wil dat onterecht niet door de lichte toets gekomen ouders, een heel aantal van de 10.000, een mooie zomer tegemoetgaan, zonder angst voor deurwaarders op de stoep. In lijn met de motie van collega Snels doe ik een oproep aan de staatssecretaris: doe wat nodig is; doe wat u kunt.

Dan mijn moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Commissie Werkelijke Schade op dit moment geen uitspraken publiceert;

overwegende dat er geen duidelijke indicatoren en beslissingscriteria bekend zijn op basis waarvan de Commissie Werkelijke Schade te werk gaat en schade in beeld brengt;

overwegende dat de schadeafhandeling mede hierdoor erg intransparant is, terwijl juist openheid en inzichtelijkheid in de beoordeling en uitspraken ouders en hun advocaten helpen om een goede afweging te maken of een gang naar de commissie in hun geval nuttig is;

overwegende dat privacybezwaren op dit gebied te ondervangen zijn, zoals blijkt uit het geanonimiseerd publiceren van uitspraken in het faillissementsrecht en de door de Raad voor de rechtspraak hiertoe ontwikkelde software;

spreekt uit dat de uitspraken van de Commissie Werkelijke Schade geanonimiseerd gepubliceerd dienen te worden, bij voorkeur met terugwerkende kracht vanaf de eerste uitspraak;

verzoekt de regering deze uitspraak van de Kamer met klem over te brengen aan de Commissie Werkelijke Schade, en de Kamer over de uitkomst te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Grinwis, Snels, Inge van Dijk, Idsinga en Kat.

Zij krijgt nr. 833 (31066).

De heer Grinwis (ChristenUnie):
Dan mijn tweede motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voorgestelde besluit ter compensatie van gedupeerden in de toeslagenaffaire in een schuldentraject — SHV en WSNP — alleen ziet op de schulden die nu bekend zijn dan wel geïnventariseerd in de huidige regeling SHV/WSNP;

overwegende dat de gedupeerde ouders nog altijd het risico lopen op schuldeisers die zich op een later moment alsnog melden;

overwegende dat het in lijn is met de aangenomen motie-Wilders (35510, nr. 7) om deze nagekomen schulden uit de periode van de toeslagenaffaire op een later tijdstip alsnog te vergoeden;

verzoekt de regering deze ouders de garantie te geven dat deze nagekomen schulden op eenzelfde manier gecompenseerd en vergoed zullen worden als de nu bekende schulden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Grinwis, Snels en Kat.

Zij krijgt nr. 834 (31066).

De heer Grinwis (ChristenUnie):
En voorzitter, ten slotte een oproep om de persoonlijke zaakbehandelaars meer ruimte te geven en ze met minder bureaucratisch gedoe op te zadelen, met meer beslisruimte, en om hen niet alleen te laten kijken of iemand op die FSV-lijst, die fraudelijst, stond of niet, maar ook om ín die lijst te kunnen kijken wat er nou over die mensen in de FSV-lijst stond, zodat we dat ook echt goed kunnen meewegen in het opmaken en opstellen van het dossier. Graag een toezegging.

 

« Terug