Tweeminutendebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) (CD 16/06)

donderdag 24 juni 2021 00:00

Bijdrage Pieter Grinwis aan een plenair debat met staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat

24 juni 2021

Kamerstuknr. 35570-A

 

De heer Grinwis (ChristenUnie):
Voorzitter. Drie moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de woningbouwopgave groot is en er inmiddels plancapaciteit is voor de bouw van 961.300 woningen tot en met 2030;

overwegende dat nieuwe woningen tijdige investeringen in ov-infrastructuur en andere infrastructuur vergen;

verzoekt de regering om bij de beoordeling van potentiële MIRT-projecten waarbij de combinatie wordt gemaakt met (grootschalige) woningbouw, dit nadrukkelijk mee te wegen bij het maken van bestuurlijke afspraken en het nemen van startbeslissingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Grinwis, Stoffer en De Hoop.

Zij krijgt nr. 77 (35570-A).

De heer Grinwis (ChristenUnie):
Dan de tweede motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gebrekkige areaaldata een belangrijke reden vormen voor contractuele discussies tussen Rijkswaterstaat en aannemers, zoals bij de Afsluitdijk, met negatieve gevolgen voor de opdrachtnemer en opdrachtgever en daarmee de belastingbetaler;

constaterende dat het ICT-programma om areaaldata beter in beeld te krijgen, het verzamelen van informatie meestal beperkt tot projecten die nu worden aangelegd, vervangen of gerenoveerd;

overwegende dat goede datakwaliteit financiële tegenvallers bij projecten kan voorkomen én bijdraagt aan het goed in beeld krijgen van de opgaven met betrekking tot beheer en onderhoud van infrastructuur;

verzoekt de regering om bij Rijkswaterstaat de areaaldata voor de objectcategorieën bruggen, sluizen en stuwen op orde te laten brengen voor het einde van 2022,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Grinwis en Stoffer.

Zij krijgt nr. 78 (35570-A).

De heer Grinwis (ChristenUnie):
En dan ten slotte.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 2020 in de Bestuursovereenkomst Sluis Kornwerderzand de verantwoordelijkheid voor de inning van de marktbijdrage van 26,5 miljoen euro bij de provincie Fryslân ligt;

constaterende dat uit het hele projectdossier blijkt dat behoud van het level playing field voor de marktpartijen al vanaf 2014 een harde voorwaarde bij hun aanbod is geweest en dat de bedrijven hun aanbod nog steeds gestand willen doen;

overwegende dat is vastgesteld dat het lagere overheden wettelijk niet is toegestaan de marktbijdrage onder de gestelde voorwaarden te innen en de bijdrage daardoor dreigt weg te vallen,

van mening dat dit kan worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid, zoals bedoeld in artikel 10, lid 1 en 2 van de bestuursovereenkomst;

verzoekt de regering om, met respect voor de gesloten bestuursovereenkomst, regie te nemen bij het komen tot een nieuwe afspraak dit jaar over de wijze waarop het bedrag van 26,5 miljoen euro gefinancierd kan worden en spoedig kan worden overgegaan tot de realisatie van de verruiming van de Sluis Kornwerderzand,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Grinwis, Peter de Groot, Geurts, Stoffer, Hagen en De Hoop.

Zij krijgt nr. 79 (35570-A).

De heer Grinwis (ChristenUnie):
Voorzitter, deze motie over Kornwerderzand, de sluis daar, was mijn laatste motie en ik excuseer mij voor het vervolg van deze vergadering.

 

« Terug