Inbreng verslag van Carola Schouten inzake de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

maandag 11 juni 2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten inzake de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

Onderwerp:   Voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

Kamerstuk:   33 290

Datum:            11 juni 2012

De leden van de ChristenUniefractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. Deze leden delen de noodzaak die het kabinet voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd ziet. Bij het voorliggende wetsvoorstel hebben de genoemde leden nog de onderstaande vragen.

Hoofdlijnen

De regering geeft aan dat een ander kabinet vanzelfsprekend een andere invoeringspad kiezen. Ook zou een snellere verhoging van de AOW-leeftijd te overwegen zijn. Verwacht de regering gezien deze opmerkingen dat een sneller invoeringspad vanwege de overheidsfinanciën noodzakelijk zal blijken, zo willen de leden van de ChristenUniefractie weten.

De leden van de ChristenUniefractie vragen om verduidelijking over de hoogte van het voorschot. Is de maximale hoogte van het voorschot gelijk aan de hoogte van de AOW of lager, zo willen deze leden weten. Wat bedraagt dan de maximale hoogte van het voorschot, zo vragen deze leden. Deze leden willen weten of over het verstrekte voorschot rente verschuldigd is en hoe hoog deze rente dan bedraagt. Op welke wijze en wanneer worden mensen geïnformeerd over de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen en de bijbehorende voorwaarden, zo vragen deze leden.

Hoeveel mensen die gebruik maken van een VUT of vroegpensioen zullen naar schatting van de regering over onvoldoende vermogen of overig inkomen beschikken om het inkomensgat op te vangen, zo willen deze leden weten. Deze leden vragen hoe de regering het hebben van voldoende vermogen of overig inkomen om het inkomensgat te overbruggen precies definieert. Onder welke voorwaarden kunnen mensen een beroep doen op de bijzondere bijstand, zo vragen deze leden. Deze leden vragen hoe groot de groep is die naar verwachting een beroep zal doen op de bijzondere bijstand. Genoemde leden willen weten hoe wordt voorkomen dat mensen onder de armoedegrens terecht komen.

De leden van de ChristenUniefractie vragen om een overzicht van de maatregelen die het kabinet neemt om de arbeidsparticipatie van ouderen te vergroten. Deze leden willen weten of de regering aanvullende afspraken met de sociale partners overweegt om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te vergroten. Zo ja, om welke afspraken gaat het dan? Zo nee, waarom niet?

De leden van de ChristenUniefractie vragen hoe en op welk termijn de Kamer wordt geïnformeerd over de diverse in het wetsvoorstel genoemde algemene maatregelen van bestuur. Kan de regering in het bijzonder de grondslag en inhoud van de voorgenomen algemene maatregel van bestuur om de overige sociale zekerheidswetgeving aan te passen aan de gewijzigde AOW-leeftijd, zo vragen deze leden. Wordt hierbij gewaarborgd dat alle overige uitkeringen zonder extra voorwaarden langer doorlopen tot de nieuwe AOW-leeftijd zodat er voor deze groepen geen inkomensgat ontstaat, zo willen deze leden weten.

Ontvangen commentaren

De leden van de ChristenUniefractie vragen een reactie van de regering op de aankondiging van de SVB dat de projecten als de wijzigingen van de Anw uit het wetsvoorstel Vereenvoudigen wet- en regelgeving, de invoering van RNI en de automatisering van herzieningen AIO vertraging oplopen. Deze leden willen weten of de regering deze opmerkingen van de SVB en de besparingsverliezen die hieruit zullen optreden deelt. Hoe worden deze besparingsverliezen opgevangen, zo vragen deze leden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

 


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november