Inbreng verslag (wetsvoorstel) Carola Schouten inzake Wijziging wet verhuurdersheffing

woensdag 23 januari 2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Onderwerp:               Wijziging Wet verhuurderheffing

Kamerstuk:                33 515

Datum:                        23 januari 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie zijn blij dat met deze novelle de verhuurderheffing wordt beperkt tot het jaar 2013 en er voor 2014 een nieuw wetsvoorstel wordt uitgewerkt waarbij een zorgvuldige analyse wordt gedaan naar de relatie met de verruimingen in het huurbeleid. Genoemde leden vragen hierbij niet alleen te kijken naar de mogelijkheden tot huurverhoging maar ook naar de lange termijneffecten op het bezit en de mogelijkheden van afstoten van een deel van dat bezit door corporaties. Genoemde leden maken zich zorgen over de hoogte van de verhuurderheffing zoals de regering nog steeds voornemens is vanaf 2014 te gaan heffen. Corporaties kunnen niet eindeloos bezit dat niet de kerntaak raakt verkopen. Genoemde leden vragen daarom wat de exacte onderzoeksvragen zijn van de nadere analyse die nu zal worden  uitgevoerd en of hier ook een onafhankelijke toets op wordt gedaan.

Genoemde leden constateren dat de afgelopen weken het aantal projecten dat door corporaties wordt geannuleerd hand over hand toeneemt waardoor de crisis in de bouw zich verder verdiept. Het is daarom van belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor de langere termijn. Genoemde leden vragen welke conclusies de regering trekt uit het feit dat inmiddels zoveel bouwprojecten zijn stilgelegd. Zij vragen de effecten op de woningbouw in relatie tot de vraag naar woningen mee te nemen in het eerder genoemde onderzoek.

Genoemde leden vragen of de regering een beeld heeft van de gevolgen van de hoge verhuurderheffing van 2 mrd / jaar voor de werkgelegenheid en daarmee ook voor de schatkist als gevolg van een extra beroep op sociale voorzieningen.

Momenteel is de verhuurderheffing vormgegeven als percentage van de WOZ-waarde. Genoemde leden vragen of ook andere grondslagen zijn onderzocht waarbij rekening wordt gehouden met verschillen op de regionale woningmarkten. Deze leden geven in overweging het tarief te differentiëren door een lager tarief te hanteren tot een bepaald niveau van de WOZ-waarde.

Blijkens de nota naar aanleiding van het verslag van de Wet verhuurderheffing ziet de regering de verhuurderheffing in relatie tot de verruiming van de mogelijkheden van huurverhoging in de gereguleerde sector. Voor de verhuurders zal dit verband in de praktijk inderdaad gelden. De verhuurderheffing is een prikkel om gebruik te maken van de mogelijkheid om de huren te verhogen. Buiten de gereguleerde sector zijn de mogelijkheden tot huurverhoging er echter ook. Genoemde leden vragen welke redenen er zijn om op lange termijn, als de huren in de gereguleerde sector meer marktconform zijn geworden, de verhuurderheffing alleen te laten gelden voor de gereguleerde sector.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november