Kabinet pakt stapeling zorgkosten aan – goed nieuws voor chronisch zieken

Moeder met gehandicapt kind.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 1 juni 2018 om 18:31

Kabinet pakt stapeling zorgkosten aan – goed nieuws voor chronisch zieken

Het kabinet wil de zorg en ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten beter betaalbaar maken. Zij betalen vaak een eigen bijdrage voor hun zorg, maken het eigen risico op en moeten dan ook nog bijbetalen voor geneesmiddelen. Het kabinet wil deze stapeling van zorgkosten tegengaan en voert in de Wmo een vast tarief in voor de eigen bijdrage. 

Voor eenverdienersgezinnen met een chronisch zieke partner wordt de eigen bijdrage in de Wmo helemaal afgeschaft. Bovendien hoeven chronisch zieken en gehandicapten minder van hun spaargeld in te leveren om langdurige zorg te krijgen.

De grootste wijziging die het kabinet voorstelt is om voor iedereen een vast tarief in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in te stellen van €17,50 per 4 weken. Daarmee wordt de stapeling van eigen bijdragen in de Wmo gestopt: een voor de ChristenUnie belangrijke stap.

Daarnaast hoeft een gezin waarvan één persoon werkt en de partner niet kán werken door een chronische ziekte of handicap de eigen bijdrage in de Wmo helemaal niet meer te betalen. Dat scheelt per jaar ruim 200 euro voor ieder eenverdienersgezin waarvan één van de ouders chronisch ziek is. Ook hoeven mensen met een beetje spaargeld die langdurige zorg krijgen minder op hun eigen vermogen in te teren: hun eigen bijdrage wordt verlaagd.

Reactie Gert-Jan Segers
ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “Het is belangrijk om gezinnen meer ademruimte te geven, zeker als er sprake is van chronische ziekte of een handicap binnen het gezin. De stapeling van eigen bijdragen is voor veel chronisch zieken en gehandicapten een groot financieel probleem. Dat probleem willen we aanpakken. Ook gezinnen waarin één van de ouders chronisch ziek of gehandicapt is, krijgen te maken met steeds hogere zorgkosten. In deze gezinnen is er vaak geen andere keuze dan dat één partner werkt, omdat de andere partner dat door ziekte of handicap niet kan. Naar hen willen we omzien: we geven deze gezinnen meer financiële armslag door de eigen bijdrage in de Wmo voor hen helemaal af te schaffen.”

Maatregelen
Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor zorg of ondersteuning maken ook hun eigen risico voor de zorgverzekering geheel of gedeeltelijk op. Ook moeten ze vaak bijbetalen voor geneesmiddelen. Om deze stapeling van zorgkosten, die kan oplopen tot wel honderden euro’s per maand, tegen te gaan, neemt het kabinet de volgende maatregelen:
- in 2019 komt er een maximum eigen bijdrage (abonnementstarief) van €17,50 per vier weken voor het Wmo-maatwerkvoorzieningen. In 2020 wordt ook een deel van de maatwerkvoorziening onder het abonnementstarief gebracht. Gemeenten kunnen er voor kiezen om een lagere eigen bijdrage vast te stellen. Een uniform tarief zorgt voor minder bureaucratie en minder fouten;
- alle niet AOW-gerechtige meerpersoonshuishoudens betalen vanaf 2019 geen eigen bijdrage. Hierdoor worden eenverdienerhuishoudens met een chronisch zieke partner ontzien;
- in 2019 wordt ook de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wet langdurige zorg gehalveerd van 8% naar 4% van het vermogen. Door deze maatregel hoeven mensen, waaronder veel ouderen in verpleeghuizen, minder op hun vermogen in te teren om de eigen bijdragen te betalen.
- andere maatregelen die het kabinet neemt zijn het verlagen van het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage in de Wet langdurige zorg van 12,5 naar 10%; het bevriezen van het eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2021; en het maximeren van de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen op € 250 per jaar.

Labels: , ,