Klimaat en energie

Klimaat en Energie.jpg
05 Pieter Grinwis.jpg
Door Pieter Grinwis op 15 december 2021 om 13:10

Klimaat en energie

Zorgen voor de schepping en tegengaan van klimaatverandering is misschien wel de grootste opdracht van dit moment. Het coalitieakkoord blijft niet hangen bij hoge klimaatdoelen, maar gaat voor echte klimaatdaden. Huishoudens en bedrijven besparen energie, reizen wordt duurzamer en energie wordt schoner terwijl we oog houden voor mensen met een kleine portemonnee. Zo doen we recht aan de aarde, aan volgende generaties en aan elkaar.

 • De beste energie is bespaarde energie. Daarom worden huizen sneller, slimmer en socialer geïsoleerd te beginnen met de slechts geïsoleerde huizen waar mensen met de laagste inkomens wonen. Er wordt tot 2030 3,35 miljard (!) euro extra geïnvesteerd in een Nationaal Isolatie Programma (een ChristenUnie-initiatief)
 • Daarnaast komen honderden miljoenen beschikbaar voor (hybride) warmtepompen. Daarmee komt de focus op een snelle en voor huiseigenaren bereikbare vermindering van de uitstoot broeikasgassen door gebouwen.
 • Het verhuren van een goed geïsoleerd huis wordt de norm. We gaan verhuurders hiermee aanmoedigen hun woningen snel en goed te verduurzamen. Zo worden huurders beschermd tegen een onnodig hoge energierekening.

 • Er wordt tot en met 2030 in totaal 35 miljard uitgetrokken voor de klimaattransitie via een klimaat- en transitiefonds. Een groot deel hiervan is nodig om de energie-infrastructuur - elektriciteit, warmte en waterstof - van de toekomst aan te leggen. Alleen zo kunnen we de ambitieuze klimaatdoelen halen. Ten minste 55% reductie in 2030, 70% in 2035 en 100% in 2050.
 • We helpen bedrijven hun CO2uitstoot terug te brengen via groene industriepolitiek. Er komen maatwerkafspraken met de grootste uitstoters van CO2. Deze grote bedrijven moeten hun CO2-uitstoot terugbrengen. Ze krijgen steun, als dat nodig is, om de doelen te halen en een extra heffing als ze de doelen niet halen.
 • Voor het MKB wordt het interessanter om te elektrificeren en zo CO2-uitstoot te verlagen door verlaging van de belasting op elektriciteit (ODE).
 • Er wordt meer duurzame energie opgewekt: er komt meer wind op zee, zon op dak, aardwarmte, groen gas en geothermie. De grote velden met zonnepanelen op land worden beperkt.
 • Klimaatbeleid blijft betaalbaar. De planbureaus houden goed in de gaten wat de maatregelen betekenenvoor lage- en middeninkomens en het mkb. Het klimaatbeleid wordt bijgesteld aan de hand van de doelen én de betaalbaarheid voor huishoudens.

 • Burgers worden actief betrokken bij het klimaatbeleid en er komt een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad voor de klimaattransitie in lijn met de aanbevelingen van jongerenorganisatie PerspectieF.
 • De oneerlijke voordeeltjes voor vliegen verdwijnen. De vliegtaks wordt verdrievoudigd en het kabinet zet zich Europees in voor belasting van kerosine.
 • Automobilisten gaan op termijn betalen naar gebruik via een vorm van rekeningrijden. Inzet is om vanaf 2030 alleen nog emissievrije auto’s te verkopen.
 • Thuiswerken wordt gestimuleerd door afspraken met overheden en het bedrijfsleven.
 • Er komen ambitieuze doelen voor een circulaire economie, met meer recycling en hergebruik van producten en grondstoffen en daarmee minder verbruik van grondstoffen.
 • De landbouw wordt geholpen om de overgang te maken naar een volhoudbare landbouw met goed inkomen voor de boer en duurzaam behoud van de natuur. Het kabinet trekt via een transitiefonds 25 miljard uit voor de reductie van stikstof, versterking van de natuur en de omschakeling naar kringlooplandbouw.

 • Woningen bouwen we voor 100 of 200 jaar. Daarom gaan we bij woningbouw veel beter rekening houden met zaken als klimaatverandering, wateroverlast en bodemdaling. In lijn met voorstellen van de ChristenUnie. 
 • Er komt meer groen en water in bebouwd gebied waarmee we (water)overlast, droogte en hittestress tegengaan.
 • De overstroming in Limburg van afgelopen zomer heeft duidelijk gemaakt dat niet alleen langs de Maas, maar ook langs de zijtakken als de Geul en Roer goede bescherming tegen water nodig is. Daarom wordt er 300 miljoen euro extra uitgetrokken voor meer waterveiligheid in Limburg.

< Klik hier om terug te gaan naar het overzicht

 

Labels: