Armoede met 60% omlaag in plannen ChristenUnie

Incasso-industrie
05 Pieter Grinwis.jpg CU logo onder elkaar blauw
Door Pieter Grinwis, Webredactie op 8 november 2023 om 10:25

Armoede met 60% omlaag in plannen ChristenUnie

Fundamentele belastinghervorming biedt rust in huishoudboekje gezinnen én alleenstaanden

De plannen van de ChristenUnie leiden tot een verlaging van de armoede met maar liefst 60%, het meest van alle partijen. Bovendien gaan gezinnen én alleenstaanden er fors op vooruit. Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde doorrekeningen van het verkiezingsprogramma door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Dat is het gevolg van het nieuwe belastingstelsel dat de ChristenUnie voorstelt. Dat stelsel wordt veel eenvoudiger én voorspelbaarder door onder andere vrijwel alle toeslagen te schrappen én in plaats daarvan een basiskorting gebaseerd op de omvang van het huishouden te introduceren. Zo ontstaat een veel grotere fiscale gelijkheid tussen eenverdieners- en tweeverdienersgezinnen én meer keuzevrijheid om betaald werk en zorg voor elkaar te combineren dan wel meer te werken zonder dat het extra verdiende loon helemaal hoeft te worden ingeleverd bij de fiscus. Tegelijkertijd zijn de arbeidslasten voor werkgevers bij de ChristenUnie zo’n 5% lager.

Lijsttrekker Mirjam Bikker reageert: “Financiële rust voor gezinnen en het aanpakken van armoede is altijd een topprioriteit voor onze partij. De ChristenUnie laat met dit programma zien dat het lef combineert met daadkracht. We maken het belastingstelsel eerlijker en rechtvaardiger. Gezinnen krijgen zo meer keuzevrijheid en rust in het huishoudboekje.” Ook in het kabinet maakt de ChristenUnie veel werk van het thema armoede. Juist dit jaar nog presenteerde minister Carola Schouten een omvangrijk pakket aan nieuwe maatregelen.

Kamerlid Pieter Grinwis was nauw betrokken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma en de plannen voor beide planbureaus: “Veel te veel mensen verkeren in grote financiële onzekerheid. Juist omdat onze belastingen en toeslagen een doolhof zijn geworden. Het is tijd om de jarenlange liberale dominantie te breken en een eenvoudig belastingstelsel in te voeren dat zekerheid en keuzevrijheid biedt.”

Centraal Planbureau

De doorrekeningen van de planbureaus laten zien waar het hart van de ChristenUnie klopt. De partij introduceert een mantelzorgverlof, waarmee werknemers door het UWV bekostigd acht weken mantelzorg kunnen verlenen. Verder wil de CU het eigen risico in de zorg bevriezen en het basispakket van de zorgverzekering uitbreiden met tandartscontroles en het vullen van gaatjes. Verder stelt de CU forse investeringen voor in defensie en ontwikkelingssamenwerking, zodat Nederland weer gaat voldoen aan de internationale normen (2% bbp voor defensie en 0,7% bni voor ontwikkelingssamenwerking).

Verder komt het voorstel voor een fundamentele herziening van het belastingstelsel goed uit de doorrekening van het CPB. Werken loont weer, met een marginale druk die nergens boven de 51,5% uitkomt. De toeslagen – die tot desastreuze navorderingen kunnen leiden - worden afgeschaft. En de huurtoeslag wordt vervangen door de vroegere huursubsidie. Ook de vele inkomensafhankelijke regelingen en heffingskortingen worden afgebouwd waarmee een einde komt aan decennia aan doorgeslagen liberaal beleid dat keuzes als zorgen voor het gezin afstrafte.

In plaats daarvan krijgt ieder gezin een verzilverbare basiskorting van 4000 euro per kind, 4800 euro voor de eerste volwassene en de helft daarvan voor de tweede volwassene in een huishouden. Samen met een belastingkorting voor werkenden en drie belastingschijven (34,5% tot 40.000 euro, 41,9% tussen 40- en 80.000 euro en 51,5% daarboven) resulteert dit in een meer gelijke en eerlijkere behandeling van alle huishoudens en zo in meer keuzevrijheid, naast een grotere voorspelbaarheid. Bovendien wordt werken weer lonender, omdat inkomen uit werk minder wordt belast, maar uit vermogen meer wordt belast.

Ook worden mogelijkheden om te schuiven met winsten en zo belasting te ontwijken ingeperkt. Hierdoor gaan met name grote beursgenoteerde bedrijven hun fair share betalen. Tegelijkertijd wordt de winstbelasting sterk vereenvoudigd. Bedrijven zijn gebaat bij eenvoud, betrouwbaarheid en eenduidigheid. Daarom stellen we – zoals een paar decennia geleden gewoon was – één simpel tarief voor van 25%. Weliswaar stijgen de werkgeverslasten bij de ChristenUnie op papier, maar in de praktijk dalen de daadwerkelijke loonkosten voor bedrijven ten opzichte van het zogenoemde basispad. De lastenstijging voor bedrijven is daarmee de facto veel geringer dan het CPB rapporteert. De lastenstijging die resteert vinden we goed verdedigbaar. Het gaat immers om slimme heffingen die de economie groener maken en die ervoor zorgen dat niet een deel van de bedrijven, maar álle bedrijven rechtvaardig bijdragen aan onze publieke infrastructuur.

Klimaat en Natuur

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) laat zien dat de ChristenUnie ambitieus, verstandig en uitvoerbaar klimaat- en energiebeleid voorstelt, waarmee de doelen uit de Klimaatwet kunnen worden gerealiseerd. “Het komt er nu op aan om met de grootste urgentie en zonder taboes de energietransitie te versnellen en klimaatverandering aan te pakken. Daarbij gaat het er niet alleen om grijze energie te vervangen door groene, maar ook om minder en milieuvriendelijker te consumeren”, aldus Pieter Grinwis. “Daarom schaffen we de btw af op reparatie van spullen, op aankopen in de kringloopwinkel en op openbaar vervoer, gaat de vliegbelasting de lucht in, bannen we korte vluchten uit, terwijl we veel meer investeren in trein, tram, bus én de fiets. Het Nationaal Isolatieprogramma krijgt een boost, terwijl de energiebelasting voor huishoudens omlaag gaat en voor grote bedrijven omhoog.”

In de plannen van de ChristenUnie wordt boeren een goed verdienmodel geboden en wordt tegelijkertijd ruimte gemaakt voor de natuur: het PBL laat zien dat onze plannen daar een goede basis voor zijn. We zetten de boer aan het stuur door te vertrouwen op zijn of haar vakmanschap, we betalen voor ecosysteemdiensten en door in te spelen op natuurlijk verloop in de sector, kunnen we meer boeren helpen met extensiveren in plaats van stoppen. Zo bereiken we de stikstofreductiedoelen, klimaatdoelen, verbetert het verdienvermogen van boeren en de kwaliteit van de natuur. Kortom, de ChristenUnie biedt echt toekomst aan boer en natuur.

Enkele maatregelen van de ChristenUnie

 • Invoering van de basiskorting. Voor een alleenstaande €4800, per extra volwassene in het huishouden €2400, en per kind €4000 extra.
 • Afschaffing van de toeslagen en vervanging van de huurtoeslag door de huursubsidie.
 • Verhoging van het wettelijk minimumloon met 10%. De bijstand, Wajong en AOW zijn hieraan gekoppeld.
 • Invoering van drie schijven in de inkomstenbelasting. Een verlaging van de eerste schijf tot €40.000 naar 34,5%.
 • Verlaging van de werkgeverspremies met €5,5 miljard.
 • Bevriezing van het eigen risico in de zorg.
 • Een investering van €2,1 miljard in defensie (2% NAVO-norm).
 • Een investering van €0,8 miljard in ontwikkelingssamenwerking (ruim 0,7% bni).
 • €2 miljard extra ruimte voor gemeenten en provincies (voor o.a. woningbouw, openbaar vervoer en jeugdzorg).

Enkele effecten van de ChristenUnie-plannen

 • Het aantal personen in armoede in Nederland daalt het meest bij de ChristenUnie (van 6,1% naar 2,5%)
 • Het aantal kinderen in armoede daalt met ruim 60% (van 8% van alle kinderen naar 3%).
 • Een lastenverlichting van €15 miljard voor gezinnen.
 • Toename van de koopkracht voor alle huishoudens, met name voor huishoudens met lagere inkomens (3,8% per jaar voor de armste 20% huishoudens, 2,9% voor de lagere middeninkomens, 2,3% voor Jan Modaal).
 • Solide overheidsfinanciën, een dalende staatsschuld (50,6% bbp) en een begrotingstekort binnen de Europese norm van 3% (-2,9% bbp).
 • Minder auto en vliegen, meer OV en fiets. De klimaatdoelen zijn binnen bereik.

 

Labels: , ,