Bijdrage Carla Dik aan het voortgezet algemeen overleg Grondstoffen en afval (AO d.d. 29/05)

05-06-2013 00:00 05-06-2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet algemeen overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Grondstoffen en afval (AO d.d. 29/05)

Kamerstuk:    30 872

Datum:            5 juni 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb drie moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Groenboek Europese strategie kunststofafval uitgebreide verantwoordelijkheid van producenten een leidend beginsel is voor afvalbeheer;

overwegende dat invoering van producentenverantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld matrassen kan leiden tot een daling van de gemeentelijke lasten voor afvalinzameling en een verhoging van recyclingpercentage én recyclingkwaliteit;

verzoekt de regering, in beeld te brengen hoe en voor welke producten producentenverantwoordelijkheid effectief kan worden uitgewerkt voor afvalstromen zoals matrassen, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling Infrastructuur en Milieu te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Van Tongeren en Van Veldhoven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 137 (30872).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de raamovereenkomst is overeengekomen dat wordt toegewerkt naar ten minste gemiddeld 28% recyclaat in grote frisdrankflessen in 2018;

constaterende dat een landelijke supermarktketen inmiddels voor al zijn petflessen 40% gerecycled materiaal gebruikt, en er al petflessen bestaan met een aanzienlijk hoger percentage recyclaat tot zelfs 100%;

verzoekt de regering, het kenniscentrum opdracht te geven om te onderzoeken in welke mate het percentage recyclaat in zowel grote als kleine petflessen per 2018 kan worden verhoogd en welke beleidsmaatregelen hiervoor nodig zijn, en de Kamer hierover voor 1januari 2014 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Van Tongeren en Van Veldhoven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 138 (30872).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeentelijke milieustraten die een adequaat voorzieningenniveau bieden, niet meer verplicht zijn restafval naar een sorteerder te sturen;

constaterende dat er geen onafhankelijk bewijs is dat afvoer van restafval naar een sorteerder slechts een beperkte milieuwinst oplevert;

overwegende dat de tarieven van afvalverbrandingsinstallaties over het algemeen lager zijn dan de sorteertarieven, waardoor er geen prikkel is voor gemeenten om restafval te verminderen;

verzoekt de regering, de nieuwe regels voor milieustraten strikt te handhaven en onafhankelijk onderzoek te doen naar de milieuwinst van verplichte nasortering van restafval;

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Van Gerven, Van Tongeren en Van Veldhoven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 139 (30872).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari