Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Milieuraad (AO d.d. 11/06)

woensdag 12 juni 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Milieuraad (AO d.d. 11/06)

Kamerstuk:    21 501 – 08

Datum:            12 juni 2013

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil twee moties indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er tijdens de Milieuraad wordt gesproken over nieuwe Europese klimaat- en energiedoelen voor de periode vanaf 2020;

constaterende dat een aantal lidstaten alleen een bindend doel voor CO2-reductie wil;

constaterende dat het Planbureau voor de Leefomgeving aangeeft dat alleen een tussendoel voor broeikasgasreductie in 2030 op langere termijn de kosten zal verhogen in vergelijking met beleid dat is gericht op het realiseren van complementaire doelstellingen voor broeikasgasreductie, energiebesparing en koolstofarme innovatie;

constaterende dat sturen op hernieuwbare energie en energiebesparing leidt tot meer energie-onafhankelijkheid en energie-efficiency;

verzoekt de regering, in de onderhandelingen over de nieuwe Europese klimaat- en energiedoelen vast te houden aan drie doelen voor energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 464 (21501-08).

en

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland in de raadsonderhandelingen het voorstel van de Europese Commissie voor de invoering van CO2-doelstellingen voor personenvoertuigen voor 2020 en 2025 actief heeft ondersteund (COM(2012)393);

overwegende dat bronbeleid van groot belang is;

verzoekt de regering, zich met maximale ambitie te blijven inzetten voor de CO2-emissiedoelstellingen voor personenvoertuigen, zoals besloten door de milieucommissie van het Europees Parlement, van 95 gram/km in 2020 en verdere verlaging daarvan in 2025 en niet in te stemmen met voorstellen om de werking hiervan te verzwakken dan wel te vertragen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 465 (21501-08).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief > 2013 > juni