Inbreng Carla Dik mbt subsidiariteit EU-voorstel: Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264

vrijdag 21 juni 2013

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken inzake inbreng mbt subsidiariteit EU-voorstel: Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264

Onderwerp:   Inbreng m.b.t. subsidiariteit EU-voorstel: Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264

Kamerstuk:    33 643

Datum:            21 juni 2013

Diergezondheidsverordening COM (2013) 260

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben een positief oordeel over de subsidiariteit van de Diergezondheidsverordening. Zij vinden een Europees gelijk speelveld op het gebied van diergezondheid belangrijk en zijn ervan overtuigd dat Europees optreden op dit terrein gerechtvaardigd is. Wel hebben genoemde leden zorgen over het grote aantal gedelegeerde en uitvoeringshandelingen in de verordening, waarmee de Commissie een bepaalde mate van beleidsvrijheid houdt. Deze leden zijn van mening dat bij het opstellen van een verordening beter inzichtelijk gemaakt moet worden wat de reikwijdte van dergelijke handelingen zal zijn.

Verordening Teeltmateriaal COM (2013) 262

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben een negatief oordeel over de subsidiariteit van de Verordening Teeltmateriaal. Zij constateren dat de 12 bestaande specifieke richtlijnen, die verschillende sectoren reguleerden, nu worden omgezet in 1 verordening met zeer algemene bepalingen. Een gevolg hiervan is dat veel bevoegdheden naar de Europese Commissie worden gedelegeerd. Deze leden vragen of niet beter voor een uitvoeringsverordening kan worden gekozen. Voorts zijn deze leden van mening dat traditionele, oude rassen die vaak alleen voor lokaal/regionaal gebruik zijn niet onder Europese regelgeving dienen te vallen, omdat hier geen sprake is van mogelijke belemmeringen voor de interne markt. Genoemde leden zien meer in een betere afstemming van nationaal beleid op dit vlak, waarbij lidstaten erop dienen toe te zien dat regionale variëteiten behouden worden.

Controleverordening levensmiddelen- en diervoeder, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen COM (2013) 265

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben een positief oordeel over de subsidiariteit van de Controleverordening. Genoemde leden zien de toegevoegde waarde van een EU-kader voor officiële controles om de uniforme toepassing van EU-wetgeving betreffende de voedselketen en een vlotte werking van de interne markt te waarborgen. Wel hebben genoemde leden zorgen over het grote aantal gedelegeerde en uitvoeringshandelingen in de verordening, waarmee de Commissie een bepaalde mate van beleidsvrijheid houdt. Deze leden zijn van mening dat bij het opstellen van een verordening beter inzichtelijk gemaakt moet worden wat de reikwijdte van dergelijke handelingen zal zijn.

Verordening beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten COM (2013) 267

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben een positief oordeel over de subsidiariteit van de Verordening beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten. Zij vinden een Europees gelijk speelveld op het gebied van plantgezondheid belangrijk en zijn ervan overtuigd dat Europees optreden op dit terrein gerechtvaardigd is. Wel hebben genoemde leden zorgen over het grote aantal gedelegeerde en uitvoeringshandelingen in de verordening, waarmee de Commissie een bepaalde mate van beleidsvrijheid houdt. Deze leden zijn van mening dat bij het opstellen van een verordening beter inzichtelijk gemaakt moet worden wat de reikwijdte van dergelijke handelingen zal zijn.

Verordening Uitgavenbeheer COM (2013) 327

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben een positief oordeel over de subsidiariteit van de Verordening Uitgavenbeheer. Zij zien het als een bevoegdheid voor de EU om maatregelen te nemen en te financieren die de volksgezondheid en plant- en diergezondheid in de EU waarborgen. Wel hebben genoemde leden vraagtekens bij de doelstelling om met de verordening ook het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de EU te bevorderen. Zij mogen toch aannemen dat de financiële middelen primair aan het waarborgen van de dier- en plantgezondheid worden besteed?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > juni