Inbreng SO mbt reactie motie Ouwehand en Van Dekken inzake verbod ingrepen pluimveesector

woensdag 19 juni 2013

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken

Onderwerp:   Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Van Dekken over het verbod op ingrepen in de pluimveesector

Kamerstuk:    31 389

Datum:            19 juni 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de reactie op de motie van de leden Ouwehand en Van Dekken over het verbod op ingrepen in de pluimveesector. Genoemde leden hebben naar aanleiding hiervan nog een paar vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie hechten zeer aan het belang van een gelijk speelveld in Europa, waarbij Nederland als Europese koploper inzet op het verhogen van de Europese dierenwelzijnsstandaarden, zodat de Nederlandse prestaties algemene normen worden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de staatssecretaris hoe zij het vervroegen van het verbod op het behandelen van snavels van 2021 naar 2018 ziet in relatie tot haar inzet in Brussel voor een Europees verbod op ingrepen bij pluimvee. Kan de staatssecretaris aangeven wat het traject en tijdspad is voor het nieuwe EU-wetgevingskader voor dierenwelzijn? En is de staatssecretaris bereid om het Nederlandse verbod in samenhang te blijven zien met het Europese traject dat zij voorstaat? Hoe wil de staatssecretaris voorkomen dat het uitblijven van een Europees gelijk speelveld leidt tot onevenredig grote nadelen voor de Nederlandse pluimveesector?

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat er momenteel nog geen effectief maatregelpakket is om verenpikkerij bij niet snavelbehandelde koppels te voorkomen. Zij vragen de staatssecretaris wanneer de voorgestelde toolkit van managementmaatregelen die stuurgroep gaat ontwikkelen gereed zal zijn. Genoemde leden vragen of het wel realistisch is om aan te nemen dat in relatief korte tijd effectieve maatregelen kunnen worden ontwikkeld?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de staatssecretaris of het klopt dat LEI Wageningen UR onderzoek heeft gedaan naar de economische gevolgen van het ingrepenbesluit en het uitblijven van een Europees gelijk speelveld. Zo ja, dan vragen deze leden de staatssecretaris om deze rapportage openbaar te maken en daarbij een appreciatie te geven van de onderzoeksresultaten.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > juni