Inbreng Carla Dik ten behoeve van Wijz. Tabakswet door verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksprod.

donderdag 06 juni 2013

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van Wijziging van de Tabakswet (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten)

Onderwerp:   Wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht (Verhoging minimumleeftijd verkoop tabaksproducten)

Kamerstuk:    33 590

Datum:            6 juni 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met grote belangstelling kennis genomen van de wijziging van de Tabakswet ter verhoging van de minimumleeftijd van 16 jaar naar 18 jaar van personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht. Zij onderschrijven de noodzaak van de verhoging. Het bewerkstelligen dat jongeren op late leeftijd beginnen met roken kan er immers voor zorgen dat er op termijn grote gezondheidswinst wordt geboekt. Deze leden hebben over het wetsvoorstel slechts enkele vragen.

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat er in de MvT wordt gekozen om de verhoging van de minimumleeftijd voor tabak te koppelen aan de verhoging van de minimumleeftijd voor alcohol. Wordt deze koppeling ook door middel van publiekscampagnes naar buiten gebracht? Ziet de regering mogelijk gevaren met het koppelen van alcohol en tabak, er zit immers verschil als het gaat om de gezondheidsrisico’s van het nuttigen van alcohol of tabak? Op welke manier kan er worden voorkomen dat er geen verwarrende boodschap wordt gecommuniceerd?

De leden van de ChristenUnie-fractie begrijpen dat de spontane naleving door jongeren onder de huidige leeftijdsgrens zeer hoog is, maar de naleving door de verstrekkers van tabaksproducten laag. Zij lezen dat de regering de intentie heeft om de handhaving van de verkoop van tabaksproducten te intensiveren, in hoeverre denkt de regering erover om het aantal verkooppunten van tabak te verminderen?

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat er geen financiële paragraaf bij dit wetsvoorstel is bijgesloten, zij vragen of het mogelijk is deze toe te voegen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > juni