Bijdrage Joël Voordewind aan het VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening (AO d.d. 04/10)

donderdag 15 november 2018

Bijdrage Joël Voordewind aan een plenair voortgezet algemeen overleg met minister Blok van Buitenlandse Zaken

Kamerstuknr. 33 694

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. We hebben een goed debat gehad met de minister. We hebben er wel met teleurstelling van kennisgenomen dat Nederland het VN-verdrag over het verbod op kernwapens niet mee heeft getekend. Ik zou de minister wel willen vragen of hij in gesprek wil gaan met de andere NAVO-landen om te kijken of er een roadmap naar een global zero mogelijk is en ook om het gesprek binnen de NAVO in stand te houden. Het regeerakkoord roept ons ook daartoe op.

Dan twee moties. De eerste gaat inderdaad ook over het INF-verdrag. De heer Van Ojik en ik moeten maar even samen bekijken hoe we dat in elkaar flansen en of dat allebei een prima signaal is. De motie luidt als volgt.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de VS heeft aangegeven zich terug te willen trekken uit het Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag (INF-verdrag) omdat Rusland zich niet houdt aan het INF-verdrag;

overwegende dat de regering vindt dat het INF-verdrag van groot belang is voor de Europese veiligheid en Nederland zeer hecht aan de naleving van dit verdrag door de verdragspartijen;

verzoekt de regering om zich proactief in te zetten voor het behoud van het INF-verdrag en de Kamer verslag te doen van deze inspanningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Koopmans, Sjoerdsma en Van Helvert. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 30 (33694).

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dan mijn laatste motie. Die gaat een beetje over de discussie waarom wij nou niet richting dat VN-kernwapenverbodsverdrag zouden kunnen komen. Daar zouden juridische haken en ogen aan zitten. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 122 VN-lidstaten overeenstemming hebben bereikt over een VN-verbod op kernwapens en dit verdrag in werking zal treden als 50 VN-lidstaten dit hebben geratificeerd;

constaterende dat uit opiniepeilingen van onder andere het Rode Kruis blijkt dat er brede steun onder de Nederlandse bevolking is voor een Nederlandse handtekening onder dit verdrag;

verzoekt de regering om te werken aan het vergroten van het draagvlak voor dit verdrag onder NAVO-landen;

verzoekt de regering voorts een juridische analyse uit te laten voeren naar de compatibiliteit tussen de bestaande nationale wetgeving en het VN-verdrag en de Kamer te informeren over welke delen van de wetgeving in overeenstemming zijn met het verdrag en waar wijziging van nationale wetgeving noodzakelijk zou moeten zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 31 (33694).

Het is ontzettend rumoerig. Echt, het is niet te verstaan. Ik weet niet of u het gehoord hebt.

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Ja, collega's, zo redden we de wereld natuurlijk nooit.

Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter:
Dank u wel, meneer Voordewind.

Meer informatie

« Terug

Archief > 2018 > november