Bijdrage Joël Voordewind aan het VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (AO d.d. 14/11)

woensdag 28 november 2018

Bijdrage Joël Voordewind aan een voortgezet algemeen overleg met minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Kamerstuknr. 26 485

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. Ik heb één motie en die luidt als volgt.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat conform het regeerakkoord de evaluatie van het convenantenbeleid in het najaar van 2019 van start zal gaan;

constaterende dat due diligence volgens het SER-advies imvo-convenanten (2014) een centrale rol speelt;

constaterende dat Nederland en 47 andere landen in mei 2018 hebben ingestemd met de OECD Recommendation of the Council on the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct;

overwegende dat dit OESO-richtsnoer due diligence concreet definieert, en onder meer ingaat op goed bestuur van due diligence-samenwerkingsinitiatieven;

verzoekt de regering om de OESO Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct onderdeel te laten zijn van de evaluatie van het convenantenbeleid;

verzoekt de regering tevens de Kamer en het maatschappelijk middenveld te consulteren bij het opzetten van deze evaluatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 298 (26485).

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Sorry voor het Engels, voorzitter, maar zo heet het nou eenmaal.

De voorzitter:
Ik zou u willen meegeven dat u kunt kiezen voor de woorden "gepaste zorgvuldigheid", maar dat is slechts een suggestie.

Meer informatie

« Terug

Archief > 2018 > november