Bijdrage Joël Voordewind VAO Passend Onderwijs.

donderdag 30 juni 2011

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan plenair debat VAO Passend Onderwijs (AO d.d. 29 juni 2011).

Onderwerp:     VAO Passend Onderwijs (AO d.d. 29 juni 2011)

Kamerstuk:     2011D36672

Datum:              30 juni 2011

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan plenair debat VAO Passend Onderwijs (AO d.d. 29 juni 2011).

De heer Voordewind (ChristenUnie):Voorzitter. Ik dank de collega's dat ik op deze drukke dag voor mag. Ik heb twee korte moties ter afsluiting van het debat over passend onderwijs. De eerste gaat over het referentiekader. Wij vinden het belangrijk dat de verwijzing hiernaar in de wet zelf geijkt wordt. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat leraren, ouders en schoolbesturen behoefte hebben aan duidelijkheid over wat men van elkaar kan verwachten in de uitvoering van de Wet passend onderwijs;

overwegende dat duidelijkheid over de wijze van uitvoeren de efficiëntie, de rechtszekerheid en de transparantie kan vergroten en onnodige juridisering kan tegengaan;

verzoekt de regering, een wettelijke basis te geven voor het ontwikkelen van een referentiekader passend onderwijs in de wetgeving passend onderwijs door de functie van het referentiekader hierin op te nemen, en het actuele referentiekader jaarlijks bij een AMvB vast te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Van der Ham en Smits. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 67 (31497).

De heer Voordewind (ChristenUnie): Mijn tweede motie gaat over de positie van de ouders, waarover we ook gesproken hebben.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat partnerschap tussen ouders en scholen van groot belang is voor het slagen van passend onderwijs;

overwegende dat dit partnerschap onder druk komt te staan als de positie van ouders onvoldoende verankerd wordt in de wetgeving passend onderwijs;

verzoekt de regering om in de wetgeving passend onderwijs uitvoering te geven aan de volgende aanbeveling van de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) over het versterken van de positie van ouders door "bij wet te regelen dat, waar extra onderwijszorg nodig is, verwijzing en plaatsing op een andere school dan die van de eerste voorkeur van de ouders alleen met instemming van de ouders kunnen plaatsvinden",

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Dijsselbloem en Van der Ham. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

            Zij krijgt nr. 68 (31497).

Voor meer informatie zie ook www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief > 2011 > juni