Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Clubpas (AO d.d. 13/12)

donderdag 17 januari 2013

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind met de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een voortgezet algemeen overleg met Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   VAO Clubpas (AO 13/12)

Kamerstuk:    24 077

Datum:            17 januari 2013

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik dien namens de ChristenUnie twee moties in. Ze gaan over de ingezetenencriteria, het onderwerp waarop het debat zich heeft toegespitst. De ene gaat wat verder dan de andere. We zullen zien welke motie wordt aangenomen.

De eerste motie luidt als volgt.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de strafwetgeving voor iedereen gelijk is;

overwegende dat dit principe ook moet gelden in situaties waarin handhaving van deze wetgeving aan de orde is, zoals bij de gedoogcriteria inzake handhaving van de Opiumwet;

constaterende dat bij de handhaving van het ingezetenencriterium in samenspraak met de gemeenten sprake zal zijn van lokaal maatwerk en dat dit zo nodig gefaseerd zal worden ingevoerd;

overwegende dat hierdoor in gelijke situaties verschillend zal worden omgegaan met het ingezetenencriterium;

verzoekt de regering, het ingezetenencriterium zonder uitzondering in alle gemeenten te handhaven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 304 (24077).

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Om toch duidelijkheid te krijgen over een einddatum heeft de ChristenUnie nog de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is om door middel van het ingezetenencriterium drugstoeristen te weren;

constaterende dat bij de handhaving van het ingezetenencriterium in samenspraak met de gemeenten sprake zal zijn van lokaal maatwerk en dat dit zo nodig gefaseerd zal worden ingevoerd;

overwegende dat het voor alle betrokkenen van belang is dat duidelijk is wanneer deze eventuele lokale fasering is afgerond en overal in Nederland het ingezetenencriterium wordt gehandhaafd;

constaterende dat de regering prioriteiten voor de nationale politie vaststelt en via deze weg betrokken is bij de handhaving van het ingezetenencriterium;

spreekt uit dat uiteindelijk zonder uitzondering in alle gemeenten het ingezetenencriterium moet worden gehandhaafd;

verzoekt de regering, in overleg met gemeenten binnen zes maanden een datum vast te stellen vanaf wanneer het ingezetenencriterium in alle gemeenten in Nederland wordt gehandhaafd, maar uiterlijk 1 juli 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Voordewind. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 305 (24077).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug