Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Verzamel-algemeen overleg jeugdzorg (AO d.d. 22/01)

donderdag 05 februari 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind op het onderdeel Jeugdzorg van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   VAO Verzamel-algemeen overleg jeugdzorg (AO d.d. 22/01)

Kamerstuk:    31 839

Datum:           5 februari 2015

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Het is duidelijk wat de ChristenUnie vindt en vond. Dat hebben we ook kenbaar gemaakt in het algemeen overleg met de staatssecretarissen. We vinden dat er in het kader van zorgmijding en de nieuwe ouderbijdrage in de jeugd-ggz een onderzoek moet komen naar de mate waarin er drempels worden opgeworpen. We vonden en vinden dat de inning van die bijdrage moet worden opgeschort totdat we dat onderzoek hebben. Dat is op dit moment niet gebeurd. We zien nu ook al dat gemeenten, zoals Den Haag, Haarlem, Zandvoort et cetera, de inning gaan opschorten. Daar hebben we begrip voor. Om dit in goede banen te leiden, dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sinds 1 januari 2015 een eigen ouderbijdrage geldt voor de jeugd-ggz, welke kan oplopen tot €132 per maand of €1.584 per jaar;

overwegende dat artikel 8.2.3, lid 5, van de Jeugdwet voorziet in de mogelijkheid om af te zien van de eigen bijdrage en dat inmiddels enkele gemeenten hiervoor hebben gekozen;

verzoekt de regering, in gesprek te treden met de VNG teneinde het draagvlak onder gemeenten voor de eigen bijdrage in kaart te brengen en te zoeken naar een gemeenschappelijke oplossing voor gemeenten die wensen af te wijken van de vastgestelde eigen bijdrage,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Berndsen-Jansen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 456 (31839).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug