Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Voortzetting Energie en SDE+ (AO d.d. 2/7)

donderdag 03 september 2015

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een voortgezet algemeen overleg met minister Kamp van Economische Zaken

Onderwerp:   VAO Voortzetting Energie en SDE+ (AO d.d. 2/7)

Kamerstuk:    31 239          

Datum:           3 september 2015

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb een motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij het Duitse Initiative Tierwohl varkenshouders die extra dierenwelzijnsmaatregelen treffen hiervoor rechtstreeks een vergoeding krijgen;

overwegende dat varkenshouders hiermee de zekerheid hebben dat extra verduurzamingsinspanningen worden beloond en dat er een prikkel is om verder te verduurzamen;

constaterende dat de Duitse mededingingsautoriteit het initiatief heeft goedgekeurd;

verzoekt de regering om het Duitse initiatief te bestuderen, hierover een oordeel van de ACM te vragen en de mogelijkheden van het initiatief te bespreken in het bestuurlijk overleg over de varkenssector;

verzoekt de regering tevens, in overleg met andere lidstaten de mogelijkheden te verkennen om verduurzamingsinitiatieven in de veehouderij onderling af te stemmen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Geurts. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 861 (21501-32).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > september