Inbreng Carla Dik-Faber inzake een wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

donderdag 03 september 2015

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van een wijziging van de Tabakswet

Onderwerp:   Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

Kamerstuk:    34 234          

Datum:           3 september 2015

Inleiding

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met interesse de wijziging van de Tabakswet ter implementatie van de Tabaksproductenrichtlijn ontvangen. De nieuwe Tabaksproductenrichtlijn beoogt onderlinge Europese aanpassing inzake de productie, presentatie, verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten teneinde de interne markt voor tabaksproducten en aanverwante producten beter de doen functioneren. Tevens wordt met dit wetvoorstel de leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van e-sigaretten en navulverpakkingen ingevoerd. Deze leden hebben de volgende vragen over deze wet:

De Tabaksproductenrichtlijn op hoofdlijnen

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat met deze wetswijziging delegatiegrondslagen worden gecreëerd zodat bij algemene maatregel van bestuur en bij ministeriële regeling de regels kunnen worden uitgewerkt? Op basis van welke argumenten is bij de ene maatregel gekozen voor het uitwerken van een ministeriële regeling en dan andere keer voor een algemene maatregel van bestuur?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af waarom er niet voor gekozen is om aanvullende rapportageverplichtingen op te leggen aan producenten en importeurs, bovenop de gegevens die producenten en importeurs al moeten verstrekken op grond van de Tabaksproductenrichtlijn?

In artikelen 18 en 20 van de Tabaksproductenrichtlijn wordt lidstaten de keuze geboden om grensoverschrijdende verkoop op afstand van tabaksproducten en elektronische sigaretten te verbieden of om een registratieplicht met leeftijdverificatiesysteem te hanteren. De leden van de ChristenUnie hebben gezien dat in het conceptbesluit gekozen wordt voor een registratieplicht en een leeftijdsverificatiesysteem bij grensoverschrijdende verkoop op afstand van tabaksproducten en aanverwante producten. Kan er nader worden ingegaan waarom er niet voor een verbod wordt gekozen? Wil de regering nader beschrijven hoe de registratieplicht in de praktijk zal uitwerken? Kan de regering gegevens verstrekken over de wijze waarop de Tabaksproductenrichtlijn op dit punt door andere Europese landen wordt omgezet in nationale wetgeving?

De leden van de ChristenUnie vinden het positief dat niet voor een gedifferentieerde aanpak ten aanzien van de verpakking van verschillende tabaksproducten wordt gekozen.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen zich af of er nog steeds een zogenaamde ‘stand still’ aangaande de verpakkingen geldt, doordat Italië  in een zogenaamde ‘uitvoerig gemotiveerde mening’ (UGM) opmerkingen heeft gemaakt over de mogelijke invoering van neutrale verpakkingen? Zo ja, wat zijn de consequenties hiervan op dit wetsvoorstel?

Waarom heeft de regering er niet voor gekozen om plain packaging middels deze wetswijziging al in te voeren? Deze leden merken op dat de evidence base toeneemt en dat steeds meer landen ervoor kiezen om plain packaging in te voeren. Zal er ook een publieke voorlichtingscampagne worden gelanceerd op het moment dat de waarschuwingen op de pakjes worden aangepast? Is de regering het met deze leden eens, dat er ook aandacht besteed dient te worden aan voorlichting die zich richt op de gevaren van meeroken?

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat Tabaksproductenrichtlijn producenten en importeurs van sigaretten en shagtabak verplicht verslagen over additieven te verstrekken. Op welke manier gaat Nederland deze gegevens beoordelen? Welke onafhankelijke wetenschappelijke instantie zal hiervoor worden aangesteld?

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat er een lijst van meer dan 600 additieven die in de tabakssector worden gebruikt. Kan de regering uiteenzetten hoe de maatregelen in deze wetswijziging uitwerken op de totale lijst van additieven? Kan de regering nader uiteenzetten op welke wijze de kenmerkende aroma’s in sigaretten en shagtabak ‘aan banden zijn gelegd’ ?  Waarom wordt ‘menthol’ hiervan uitgezonderd? Welke additieven worden nog meer uitgezonderd? Kan de regering een lijst verstrekken van alle kenmerkende aroma’s die een omzet van 3% of meer hebben?

Welke lange termijn verwachting heeft de regering van de maatregel dat producenten en importeurs van sigaretten en shagtabak gegevens moeten verstrekken over additieven? Is de interpretatie van deze leden juist dat er geen openheid over alle additieven opgelegd wordt? Zo ja, waarom niet ? Zo nee, waaruit blijkt dit?

Kleine middelgrote ondernemingen worden in administratieve lasten ontlast doordat zij vrijgesteld worden van de verplichting om studies uit te voeren naar additieven die door de Commissie op de prioriteitenlijst worden geplaatst. Om hoeveel ondernemingen gaat dit?

Op welke wijze zal de Kamer op de hoogte gehouden worden van alle artikelen die nog nader via ministeriële regeling zullen worden geïmplementeerd?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > september