Organisatie partijnetwerken

Een vereniging waar het bruist, geworteld in onze beginselen en in verbinding met elkaar, dát is ons verlangen voor de ChristenUnie. Daarom kennen we partijnetwerken waarin leden mee kunnen doen en -denken met de partij. In dit document staan de uitgangspunten en spelregels voor deze netwerken.

Doelen partijnetwerken 

De ChristenUnie heeft drie doelen met de partijnetwerken:

 • Ledenparticipatiefaciliteren. Online, via ontmoetingen en andere vormen ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor participatie van leden in onze vereniging. 

 • De leden van de netwerken helpen mee om kennis te ontsluiten, partijdebat een plek te geven en via gezamenlijke visie- en ideevorming te werken aan de ‘christelijk-sociale agenda van morgen’. 

 • De netwerken zijn een manier om bestuurders aan leden met een bepaalde expertise of betrokkenheid te verbinden voor gesprek en als klankbord.

Uitgangspunten partijnetwerken 

 • Partijnetwerken staan open voor alle leden van de ChristenUnie die het doel van het netwerk onderschrijven en willen bijdragen aan het netwerk. Netwerken worden geleid door een kerngroep.

 • Het bredere netwerk is toegankelijk voor ieder ChristenUnie-lid die het doel ondersteunt van het netwerk. Binnen het netwerk worden activiteiten georganiseerd of stukken geschreven passend bij het doel van het netwerk. Hierbij neemt de kerngroep het voortouw, zij betrekken leden maximaal. Van leden wordt via de kerngroep betrokkenheid en inzet gevraagd bij het meedenken en organiseren.

 • De kerngroep organiseert het netwerk. Zij zijn enerzijds het eerste aanspreekpunt voor de bestuurders en commissies. Anderzijds hebben ze de verantwoordelijkheid om de wijsheid en kennis vanuit het netwerk bij elkaar te brengen en te (helpen) ontsluiten. De kerngroep beslist hoe het netwerk zich organiseert bijvoorbeeld in werkgroepen op thema of doel. De kerngroep is (eind)verantwoordelijk voor activiteiten en adviezen en is cultuurdrager van een respectvolle gespreks- en debatcultuur binnen het netwerk.
  Van de kerngroep wordt substantiële vrijwillige inzet gevraagd bij het leiden van het netwerk, adviseren en organiseren. Het komt doorgaans neer op twee dagdelen per maand met piekmomenten rond adviezen of bijeenkomsten.

 • De kerngroep is samengesteld uit minstens vijf leden met betrokkenheid bij het thema of de doelgroep. Zij worden voor drie jaar onbezoldigd benoemd door (een lid van) het Landelijk Bestuur. Daarna is er een mogelijkheid tot verlenging met twee jaar. We streven naar een evenwichtige mix in diversiteit en breedte van de partij passend bij het netwerk. Tussentijdse benoemingen zijn in samenspraak met het verantwoordelijke lid van het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie op voordracht van de kerngroep en het partijbureau. Leden van het netwerk kunnen hun belangstelling voor een rol in de kerngroep kenbaar maken.

 • Een netwerk gaat formeel van start na goedkeuring van een oprichtingsplan. Dit plan wordt door een (beoogde) kerngroep van leden via het partijbureau voorgelegd aan het Landelijk Bestuur of kan worden vastgesteld op initiatief van het Landelijk Bestuur. In dit plan maakt de kerngroep namens het netwerk afspraken met de partij over werkwijze en doel. Het partijbureau heeft hiervoor een format beschikbaar en ondersteunt bij de oprichting.

 • Iedere kerngroep schrijft jaarlijks een summier jaarplan in afstemming met het bestuurslid netwerken, de andere netwerken, bestuurders en de Commissie Partijvisie. Het jaarplan wordt gepresenteerd tijdens een jaarlijks overleg tussen de kerngroepen en vertegenwoordigers van de partij (BV, Tweede Kamerfractie, LB, WI, PerspectieF, Commissie Partijvisie). Hierin komen de beoogde thema’s en activiteiten terug en zo kennen de netwerken elkaars plannen.

 • Een netwerk kan door het Landelijk Bestuur worden opgeheven als er geen jaarplan wordt ingediend, als het zich niet houdt aan de in dit document vastgestelde regels en/of het geen activiteiten heeft ondernomen. Het Bestuur beslist pas nadat de kerngroep is gehoord. 

 • De input van kerngroepen van netwerken naar het Landelijk Bestuur of naar bestuurders, de verkiezingsprogrammacommissies en geledingen zoals het WI geldt als een advies, suggestie of als klankbordmoment. Bestuur, bestuurders, commissies en anderen maken mede op basis van deze input een eigen afweging.

 • Iedere kerngroep wordt verbonden aan een contactpersoon per geleding van de partij. Voor Doelgroepnetwerken is dat primair het LB. Voor Themanetwerken zijn dat het Landelijk Bestuur, de Tweede Kamerfractie, de Bestuurdersvereniging, het Wetenschappelijk Instituut, PerspectieF en de Commissie partijvisie.

 • De netwerken bouwen verder op de beginselen van de ChristenUnie. Daarom vragen we de kerngroepen en het bredere netwerk zich hierin te verdiepen. Voor de leden van de kerngroep (en in de toekomst mogelijk breder) biedt de partij een cursus ‘hart van de ChristenUnie’ aan. De kerngroep wordt uitgenodigd om met het WI te sparren hoe de beginselen worden toegepast in de adviezen die netwerken formuleren.

 • Ieder netwerk streeft naar een brede vertegenwoordiging vanuit de partij en wordt hierbij ondersteund door het partijbureau. Het minimumvereiste is dat ieder netwerk na één jaar 50 leden heeft. Leden kunnen lid zijn van meer netwerken.

 • De kerngroepleden maken aan elkaar, op het partijbureau en bij betrokken bestuurders hun belangen kenbaar. Adviezen vanuit de kerngroep worden altijd door meer mensen vanuit de kerngroep gedragen en gegeven en komen zorgvuldig tot stand.

 • Netwerken hebben vooral een interne rol namens en voor ChristenUnie-leden en -bestuurders. Daarbij is er ruimte om deel te nemen aan intern partijdebat via bijvoorbeeld de publicaties van het Wetenschappelijk Instituut. We zijn terughoudend met externe communicatie. Primair lopen externe contacten en uitingen via bestuurders of LB. Netwerken die extern willen samenwerken of communiceren leggen dit voor aan hun contactpersoon bij het partijbureau en/of het Landelijk Bestuur.
  Als dit speelt zijn er vier uitgangspunten: 
  • Punten eerst intern aankaarten; 
  • Wenselijkheid afstemmen met partijbureau of LB; 
  • De partij niet schaden; 
  • Spreken/communiceren of deelnemen namens het netwerk en niet namens de partij.

Type partijnetwerken

De ChristenUnie kent binnen die bredere doelstelling twee typen partijnetwerken:

1. Themanetwerken waarin leden met deskundigheid en ervaring bij elkaar komen rond een specifiek thema/onderwerp/domein.

2. Doelgroepnetwerken waarin leden uit een deel van de partij bij elkaar komen rond een gedeelde eigenschap.

1. Themanetwerken

 • In de Themanetwerken komen leden bij elkaar die betrokken en deskundig zijn op een maatschappelijk thema. Vanuit de christelijk-sociale uitgangpunten van onze partij en mét hun kennis en ervaring uit de praktijk ontmoeten leden elkaar en denken ze mee met de partij.

 • Binnen de Themanetwerken krijgt het partijdebat een plek. Op de online fora en tijdens bijeenkomsten kunnen leden en bestuurders in al hun diversiteit het gesprek aangaan. De kerngroep heeft als verantwoordelijkheid om de breedte van de opvattingen in de partij aan bod te laten komen bij idee- en visievorming.

 • Via de kerngroep kunnen Themanetwerken gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuurders en commissies van de ChristenUnie. Dat kan via formele adviezen, bijeenkomsten en via informeel contact. De input van Themanetwerken wordt door bestuurders en commissies gebruikt voor hun werk. Zij laten weten wat ze doen met de inbreng. Het Themanetwerk laat via de ChristenUnie-site en hun eigen nieuwsbrief zien wat ze organiseren en hoe hun inbreng landt.

 • Bij de Themanetwerken is het wenselijk dat de kerngroep bestaat uit leden met kennis van en ervaring in een vakgebied. We zoeken daarbij naar een goede mix van generalisten die het speelveld overzien en mensen met dieptekennis. De kerngroep bevat een aantal mensen die goed kunnen organiseren, in processen kunnen denken en adviezen kunnen formuleren. Daarbij weerspiegelt een ideale kerngroep de breedte van de partij.

2. Doelgroepnetwerken

 • In de Doelgroepnetwerken komen leden bijeen rond een gedeelde eigenschap die hen als groep bindt. Deze netwerken hebben als voornaamste doelen ontmoeting, toerusting en het vormen van een klankbord voor het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie. Deze netwerken zijn desgevraagd ook beschikbaar als klankbord voor andere geledingen van de partij. Dit gaat in afstemming met het LB-lid netwerken.

 • De Doelgroepnetwerken hoeven niet de breedte van de ChristenUnie te weerspiegelen. Wel is het streven dat de breedte van de doelgroep terugkomt in de kerngroep en het netwerk.  
  Het Doelgroepnetwerk laat via de ChristenUnie-site en eigen nieuwsbrief zien welke activiteiten ze organiseren.

 • Leden kunnen lid zijn van meer netwerken en daarmee kunnen leden van een Doelgroepnetwerk via een lidmaatschap van een Themanetwerk ook meedoen aan het interne gesprek over dat thema. Tijdens het jaarlijkse ‘jaarplanoverleg’ is er ook mogelijkheid inbreng te leveren aan het denken van andere netwerken.

 • Bij Doelgroepnetwerken is het wenselijk dat de kerngroep bestaat uit een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de betreffende doelgroep binnen de partij.

Praktisch 

 • Van de netwerken wordt een grote mate van zelforganisatie verwacht. De medewerkers van het partijbureau zijn het eerste aanspreekpunt voor de netwerken voor praktische vragen. Daarbij is er ondersteuning voor  onder andere communicatie, het gebruik van vergaderruimtes op het partijbureau en digitale hulpmiddelen. De medewerkers van het partijbureau zoeken desgewenst mee naar locaties voor externe events. Er is geen financiële ondersteuning. 
 • ChristenUnie-leden kunnen lid worden van de partijnetwerken als ze de doelstelling onderschrijven. Leden van de netwerken geven toestemming aan het partijbureau om leden van de kerngroep inzage te geven in hun gegevens voor zover relevant voor het functioneren van het netwerk. De leden van de kerngroep voldoen hiervoor aan de benodigde eisen zoals een privacyverklaring en een AVG-cursus voor de secretaris. Het netwerk kan leden vragen om een (vrijwillige) financiële bijdrage voor een bijeenkomst of activiteit.  
 • We bieden de mogelijkheid voor geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn van de ChristenUnie om maximaal één jaar gastlid van een netwerk te zijn. De kerngroep bepaalt of deze optie wordt aangeboden. 
 • Het staat leden van een netwerk vrij om met een groep leden zelf een motie of amendement in te dienen als dat aan de voorwaarden voldoet. Netwerken kunnen geen moties en amendementen indienen.   
 • Het lidmaatschap van een thema- of doelgroepnetwerk kan worden opgezegd door u af te melden via de webpagina van het netwerk die bereikbaar is viawww.christenunie.nl/netwerkenof via de afmeldoptie die u ontvangt in de bevestigingsmail bij aanmelding.

Nieuwe netwerken

 • De draagkracht en ondersteuning van de ChristenUnie is begrensd. Daarom richten we ons op partijnetwerken die bijdragen aan de missie van de partij en thema's die nu om doordenking vragen om vorm te geven aan de christelijk-sociale agenda voor morgen. Het LB kiest welke netwerken er komen.
 • Leden die een kans voor een nog op te richten partijnetwerk zien kunnen contact opnemen met de coördinator partijnetwerken.  
 • Criteria zijn: Het bijdragen aan de missie van de partij, de breedte van het netwerk, de toegevoegde waarde naast bestaande netwerken/mogelijkheden tot combinatie, en de capaciteit van de partij.
 • Als er ruimte is voor een nieuw partijnetwerk krijgt een beoogde kerngroep een uitnodiging om een oprichtingsplan op te stellen. Het partijbureau begeleidt de aanvraag en legt deze in samenspraak met de beoogde kerngroep voor aan het LB.  
 • Op dit moment zijn er plannen voor vier nieuwe netwerken met de volgende werktitels: Themanetwerk financiën&economie, Themanetwerk werk&sociaal, Themanetwerk internationaal, Themanetwerk Recht, democratie en veiligheid

De coördinator partijnetwerken, Gerrit van den Berg, is bereikbaar via netwerken@christenunie.nl