Organisatie partijnetwerken

Een vereniging waar het bruist. Groepen leden met kennis van zaken die elkaar in Themanetwerken opzoeken en de partij van input voorzien over de christelijk-sociale agenda van morgen. Of Doelgroepnetwerken waar leden elkaar ontmoeten en inspireren rond iets dat hen samenbrengt. Vanuit het verlangen naar een partij in verbinding heeft de ChristenUnie een pilot met partijnetwerken. 

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft een aantal uitgangspunten opgesteld voor oprichting en organisatie van partijnetwerken. 

Uitgangspunten partijnetwerken 

 • De ChristenUnie kent twee typen partijnetwerken met ieder een eigen rol binnen de partij:

  - Themanetwerken waarin leden met deskundigheid en ervaring bij elkaar komen rond een specifiek thema/onderwerp

  - Doelgroepnetwerken waarin leden uit een deel van de partij samenkomen om elkaar te ontmoeten rond een gedeelde eigenschap die hen als groep bindt.  

 • Ieder (thema)netwerk kent een kerngroep van minstens vier leden met betrokkenheid bij het thema of de doelgroep. Zij worden aangesteld door het Landelijk Bestuur en zijn verantwoordelijk voor het netwerk. We streven naar een evenwichtige mix tussen leden met en zonder bestuurlijke ervaring. De kerngroep organiseert het netwerk, communiceert met het bredere netwerk en haalt input en ideeën op. Zij zijn enerzijds het eerste aanspreekpunt voor de bestuurders en commissies. Anderzijds hebben ze de verantwoordelijkheid om de wijsheid vanuit het netwerk bij elkaar te brengen.

  - Bij de Themanetwerken is het wenselijk dat de kerngroep bestaat uit deskundige leden op een vakgebied én dat de kerngroep de breedte van de partij weerspiegelt.

  - Bij Doelgroepnetwerken is heet wenselijk dat de kerngroep bestaat uit een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de betreffende doelgroep binnen de partij. 

 • Een netwerk werkt op basis van eenoprichtingsplan. Dit plan kan door een kerngroep van leden via het partijbureau voorgelegd worden aan het Landelijk Bestuur (LB) of kan worden vastgesteld op initiatief van het bestuur. In dit plan maakt de kerngroep namens het netwerk afspraken met de partij over het doel, de organisatie, de termijn van het netwerk en de beoogde samenwerkingen binnen en buiten de partij. 

 • Het bredere netwerk is toegankelijk voor ieder ChristenUnie-lid die het doel ondersteunt van het netwerk. Het netwerk kan zelf activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld (online) bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor alle leden van het netwerk, inhoudelijke sessies met ervaringsdeskundigen of experts en werkbezoeken aan locaties die samenhangen met het doel van het netwerk. Het netwerk beslissen zelf hoe ze zich organiseren. Een aantal Themanetwerken kiest ervoor om werkgroepen rond specifieke onderwerpen te organiseren.
  De kerngroep blijft in de lead en is verantwoordelijk. 

 • De wens is dat netwerken bredere groepen leden samenbrengen. Daarom streven we ernaar dat netwerken na een jaar 50 of meer leden hebben. Het netwerk streeft naar een brede vertegenwoordiging vanuit de partij en wordt hierbij ondersteund door het partijbureau. 

 • Leden kunnen lid zijn van meerdere netwerken. We willen zo realiseren dat iedereen maximaal kan meedoen aan het interne gesprek over de diverse thema’s. 

 • De input van netwerken naar het landelijk bestuur of naar bestuurders, de verkiezingsprogrammacommissies en geledingen zoals het WI geldt als een advies. Bestuur, bestuurders, commissies en anderen maken mede op basis van deze input een afweging.
  Bestuurders kunnen om advies vragen en ongevraagd advies krijgen. Beide in goede afstemming.  

Themanetwerken en Doelgroepnetwerken 

 • In de Themanetwerken komen leden bij elkaar die betrokken en deskundig zijn op een maatschappelijk thema. Vanuit de christelijk-sociale uitgangpunten van onze partij en mét hun kennis en ervaring uit de praktijk kunnen leden elkaar ontmoeten en meedenken met de partij.

  Binnen de Themanetwerken krijgt het partijdebat een plek omdat leden in al hun diversiteit elkaar en bestuurders ontmoeten en in gesprek gaan. De kerngroep heeft als verantwoordelijkheid dat de breedte van de ChristenUnie in het Themanetwerk aan het woord komt en inbreng kan leveren bij de idee- en visievorming.

  Via de kerngroep kunnen Themanetwerken gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuurders en commissies van de ChristenUnie. Dat kan via formele adviezen, bijeenkomsten en via informeel contact. Het Themanetwerk laat via de site zien wat ze organiseren en welke adviezen ze geven.  

 • In de Doelgroepnetwerken komen leden bijeen rond een gedeelde eigenschap die hen als groep bindt. Deze netwerken hebben als voornaamste doelen ontmoeting en toerusting. Ze vormen een klankbord voor het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie om zo contact te houden met een specifieke groep leden binnen de partij. Deze netwerken zijn desgevraagd ook beschikbaar als klankbord voor andere geledingen van de partij.
  De Doelgroepnetwerken hoeven niet de breedte van de ChristenUnie te weerspiegelen. Wel is het streven dat de breedte van de doelgroep terugkomt in de kerngroep en het netwerk.  
  Het Hoelgroepnetwerk laat via de site zien welke activiteiten ze organiseren.
  Leden kunnen lid zijn van meer netwerken en daarmee kunnen leden van een Doelgroepnetwerk via een lidmaatschap van een Themanetwerk ook meedoen aan het interne gesprek over dat thema. 

Praktisch 

 • ChristenUnie leden kunnen lid worden van de Thema- en Doelgroepnetwerken als ze de doelstelling onderschrijven. Leden van de netwerken geven toestemming aan het partijbureau om leden van de kerngroep inzage te geven in hun gegevensvoor zover relevant voor het functioneren van het netwerk. De leden van de kerngroep voldoen hiervoor aan de benodigde eisen. Het netwerk kan leden vragen om een (vrijwillige) financiële bijdrage voor het netwerk of voor een bijeenkomst.  

 • Het partijbureauis eerste aanspreekpunt voor de netwerken en ondersteunt met oa communicatie en het beschikbaar stellen van vergaderruimtes en digitale hulpmiddelen. De ondersteuning is begrensd. Van de netwerken wordt een grote mate van zelforganisatie verwacht. 

 • Aan de hand van de evaluatiewordt rond de jaarwisseling van 2023 bepaald of de pilot wordt doorgezet en of er aanpassingen nodig zijn in de afspraken met de netwerken. Een onderdeel hiervan is de wijze van aanstelling of verkiezing van kerngroepleden en de termijn waarop de kerngroep wordt aangesteld.  

Aanvragen 

 • Een groep ChristenUnie leden die een aanvraag wil doen, kan contact opnemen met de coördinator partijnetwerken.  

 • Daarop volgt een eerste gesprek over de wens een netwerk op te richten. Belangrijk bespreekpunt is of een netwerk voldoende breedte heeft en een toegevoegde waarde biedt naast de bestaande netwerken. De partij streeft ernaar om thema’s die dicht bij elkaar liggen samen te brengen in één netwerk zodat deelname maximaal wordt en de ondersteuning optimaal wordt ingezet.

 • De vervolgstap is dat een netwerk een uitnodiging krijgt om een oprichtingsplan op te stellen. Het partijbureau begeleidt de aanvraag en legt deze in samenspraak met de beoogde kerngroep voor aan het Landelijk Bestuur.  

 • Voor de zomer is alle ruimte om netwerken op te starten ingevuld. We verwachten dat we dit najaar (2023) weer ter beoordeling kunnen oppakken.  

De coördinator partijnetwerken Gerrit van den Berg is bereikbaar via netwerken@christenunie.nl