Organisatie partijnetwerken

Een vereniging waar het bruist. Groepen leden met kennis van zaken die elkaar in netwerken opzoeken en de partij van input voorzien over de christelijk-sociale agenda van morgen. Met die basis begint de ChristenUnie een pilot met netwerken van leden.

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft een aantal spelregels opgesteld voor oprichting en organisatie van (thema)netwerken.

  • De ChristenUnie kent twee type netwerken: themanetwerken waarin leden bij elkaar komen rond een specifiek thema/onderwerp en doelgroep netwerken waarin leden uit een deel van de partij samenkomen om elkaar te ontmoeten rond een identiteit, maatschappelijke positie of ander samenbindend punt.
  • Ieder (thema)netwerk kent een kerngroep van minstens vier leden met betrokkenheid bij het thema. Zij worden aangesteld door het Landelijk Bestuur en zijn verantwoordelijk voor het netwerk. We streven naar een evenwichtige mix tussen leden met en zonder bestuurlijke ervaring. Bij de themanetwerken is het wenselijk dat de kerngroep bestaat uit deskundige leden op een vakgebied én dat de kerngroep de breedte van de partij weerspiegelt. Bij doelgroep netwerken is wenselijk dat de kerngroep bestaat uit een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de betreffende doelgroep.
  • Een netwerk werkt op basis van een oprichtingsplan. Dit plan kan door een kerngroep van leden via het partijbureau ingediend worden bij het Landelijk Bestuur (LB) of kan worden vastgesteld op initiatief van het bestuur. In dit plan maakt de kerngroep namens het netwerk afspraken met de partij over het doel, de organisatie, de termijn van het netwerk en de beoogde samenwerkingen binnen en buiten de partij.
  • Het bredere netwerk is toegankelijk voor ieder ChristenUnie-lid die het doel ondersteunt van het netwerk. Het netwerk kan zelf activiteiten organiseren. Bijvoorbeeld (online) bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor alle leden van het netwerk of inhoudelijke sessies met ervaringsdeskundigen of experts. Het netwerk kan zelf beslissen hoe ze zich organiseren.
  • De input van netwerken naar bestuurders, de verkiezingsprogrammacommissies en geledingen geldt als een advies.  Bestuurders kunnen om advies vragen en ongevraagd advies krijgen. Beide in goede afstemming. Leden van de netwerken geven toestemming aan het partijbureau om leden van de kerngroep inzage te geven in hun gegevens voor zover relevant voor het functioneren van het netwerk. De leden van de kerngroep voldoen hiervoor aan de benodigde eisen. Het netwerk kan leden vragen om een (vrijwillige) financiële bijdrage voor het netwerk of voor een bijeenkomst. 
  • Het doel is dat netwerken na een jaar minstens 50 leden hebben. Het uitgangspunt is dat het netwerk ondersteund door het partijbureau actief streeft naar een brede vertegenwoordiging vanuit de partij.
  • Aan de hand van de evaluatie wordt eind 2023 bepaald of de pilot wordt doorgezet en of er aanpassingen nodig zijn in de afspraken met de netwerken. Een onderdeel hiervan is de wijze van aanstelling of verkiezing van kerngroepleden en de termijn waarop de kerngroep wordt aangesteld. 
  • Het partijbureau is eerste aanspreekpunt voor de netwerken en ondersteunt met oa communicatie en het beschikbaar stellen van vergaderruimtes en digitale hulpmiddelen. De ondersteuning is beperkt. Van de netwerken wordt een grote mate van zelforganisatie verwacht.
  • Een groep ChristenUnie leden die een aanvraag wil doen, kan contact opnemen met de coördinator partijnetwerken. Daarop volgt  een eerste gesprek over  de toegevoegde waarde naast de bestaande netwerken en op bovengenoemde punten. De vervolgstap is dat een netwerk een uitnodiging krijgt om een oprichtingsplan op te stellen. Het partijbureau begeleidt de aanvraag en legt deze in samenspraak met de beoogde kerngroep voor aan het Landelijk Bestuur.

De coördinator partijnetwerken Gerrit van den Berg is bereikbaar via netwerken@christenunie.nl